Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Joshuwa 19

1

Inkatho yesibili yasivela yaya kuSimeyoni, eyesizwe sabantwana bakoSimeyoni, ngokwensendo zabo. Lelifa labo laliphakathi kwelifa labantwana bakoJuda.

2

Elifeni leMolada

3

leHazari-Shuwali

4

leElitoladi

5

leZikilagi leBeti-Marikabothi leHazari-Susa

6

leBeti-Lebawothi leSharuheni; imizi elitshumi lantathu lemizana yayo.

7

IEni; imizi emine lemizana yayo.

8

Layo yonke imizana ezingelezele imizi le, kuze kufike eBahalathi-Beri. Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoSimeyoni ngokwensendo zabo.

9

Ilifa labantwana bakoSimeyoni lavela enkathweni yabantwana bakoJuda; ngoba isigaba sabantwana bakoJuda sasisikhulu kakhulu kibo; ngakho abantwana bakoSimeyoni badla ilifa phakathi kwelifa labo.

10

Inkatho yesithathu yasivela yaya kubantwana bakoZebuluni ngokwensendo zabo. Lomngcele welifa labo wafika eSaridi.

11

Umngcele wabo-ke wenyukela entshonalanga leMarala, wafinyelela eDabeshethi wafinyelela esifuleni;

12

waphenduka uvela eSaridi usiya empumalanga lapho okuphuma khona ilanga emngceleni weKisilothi-Thabhori, wenyukela eJafiya;

13

ususuka lapho wedlulela empumalanga, endaweni yokuphuma kwelanga, usiya eGitha leItha-Kazini, waphumela eRimoni, uphendukela eNeya.

14

Lomngcele wayizingelezela enyakatho eHanathoni; lokuphuma kwawo kwaba sesihotsheni seJifitaheli.

15

LeKatathi leNahalali.

16

Leli yilifa labantwana bakoZebuluni ngokwensendo zabo: Imizi le lemizana yayo.

17

Inkatho yesine yavela yaya kubantwana bakoIsakari ngokwensendo zabo.

18

Umngcele wabo-ke wawuyiJizereyeli

19

leHafarayimi leShiyoni leAnaharathi

20

leRabithi leKishiyoni leAbezi

21

leRemethi leEni-Ganimi leEni-Hada leBeti-Pazezi.

22

Lomngcele wafinyelela eThabhori; lokuphuma komngcele wabo kwakuseJodani; imizi elitshumi lesithupha lemizana yayo.

23

Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoIsakari ngokwensendo zabo, imizi lemizana yayo.

24

Inkatho yesihlanu yasivela yaya esizweni sabantwana bakoAsheri ngokwensendo zabo.

25

Umngcele wabo-ke wawuyiHelkathi

26

leAlameleki leAmadi leMishali entshonalanga leShihori-Libhinathi,

27

waphendukela lapho okuphuma khona ilanga usiya eBeti-Dagoni, wafinyelela eZebuluni lesihotsha seJifitaheli kwesokhohlo,

28

leEbroni leRehobi.

29

Umngcele wasuphendukela eRama, waya emzini obiyelweyo weTire; lomngcele waphendukela eHosa; lokuphuma kwawo kwakuselwandle, uvela esigabeni usiya eAkizibi

30

leUma leAfeki.

31

Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoAsheri ngokwensendo zabo, imizi le lemizana yayo.

32

Inkatho yesithupha yavela yaya kubantwana bakoNafithali, eyabantwana bakoNafithali ngokwensendo zabo.

33

Umngcele wabo wasusuka eHelefi, esihlahleni se-okhi eZahananimi leAdami-Nekebi leJabineli, kwaze kwaba seLakumi; lokuphuma kwawo wawuseJodani.

34

Umngcele wasuphendukela entshonalanga, waphuma lapho waya eHukoki, wafinyelela eZebuluni ngeningizimu, leAsheri wafinyelela entshonalanga, leJuda eJodani lapho okuphuma khona ilanga.

35

Njalo imizi ebiyelweyo yile: IZidimi, iZeri, leHamathi,

36

leAdama, leRama, leHazori,

37

leKedeshi, leEdreyi, leEni-Hazori,

38

leYironi, leMigidali-Eli.

39

Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoNafithali ngokwensendo zabo, imizi lemizana yayo.

40

Inkatho yesikhombisa yavela yaya esizweni sabantwana bakoDani ngokwensendo zabo.

41

Lomngcele welifa labo wawuyiZora leIri-Shemeshi

42

leShahalabini leJithila

43

leEloni leTiminatha

44

leEliteke leGibethoni

45

leJehudi leBene-Beraki leGathi-Rimoni

46

leMe-Jarkoni leRakoni kanye lomngcele oqondene leJafo.

47

Lomngcele wabantwana bakoDani wavela umncinyane kakhulukubo; sebeyithumbile bayitshaya ngobukhali benkemba, badla ilifa layo, bahlala kiyo, bayibiza iLeshema ngokuthiyiDani, ngebizo likaDani uyise.

48

Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoDani ngokwensendo zabo, imizi le lemizana yayo.

49

Kwathi sebeqedile ukwaba ilizwe libe yilifa ngokwemingcele yalo, abantwana bakoIsrayeli bamnika uJoshuwa indodana kaNuni ilifa phakathi kwabo.

50

Ngokomlayo weN bamnika umuzi awucelayo, iThiminathi-Sera entabeni yakoEfrayimi, wasesakha umuzi, wahlala kiwo.

51

La ngamafa uEleyazare umpristi loJoshuwa indodana kaNuni lenhloko zaboyise zezizwe zabantwana bakoIsrayeli phambi kweN, emnyango wethente lenhlangano. Baqeda-ke ukulaba ilizwe.

Zulu Bible
Public Domain: No Info