Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Joshuwa 13

1

UJoshuwa wayesemdala eleminyaka eminengi. yasisithi kuye: Usumdala, uleminyaka eminengi, kusasele ilizwe elikhulu kakhulu ukudla ilifa lalo.

2

Yileli ilizwe eliseleyo,

3

kusukela eShihori eliphambi kweGibhithe, kusiya emngceleni weEkhironi enyakatho, elibalelwa kumaKhanani,

4

kusukela eningizimu, ilizwe lonke lamaKhanani, leMeyara elingelamaSidoni, kuze kufike eAfeki,

5

lelizwe lamaGebali, leLebhanoni lonke, kusiya empumalanga.

6

Bonke abakhileyo ezintabeni, kusukela eLebhanoni kusiya eMisirefothi-Mayimi, wonke amaSidoni.

7

Ngakho-ke yehlukanisa ilizwe leli libe yilifa ezizweni eziyisificamunwemunye lengxenye yesizwe sakoManase.

8

Kanye labo abakoRubeni labakoGadi bemukela ilifa labo, uMozisi owabanika lona, ngaphetsheya kweJodani ngempumalanga, njengalokho uMozisi inceku yeN wabanika:

9

Kusukela eAroweri esekhunjini lwesifula seArinoni, lomuzi ophakathi kwesifula,

10

lemizi yonke kaSihoni inkosi yamaAmori owabusa eHeshiboni, kuze kube semngceleni wabantwana bakoAmoni,

11

leGileyadi,

12

umbuso wonke kaOgi eBashani owabusa eAshitarothi leEdreyi. UMozisi wayebatshaye-ke wabaxotsha elifeni labo.

13

Kodwa abantwana bakoIsrayeli kabawaxotshanga elifeni amaGeshuri lamaMahakathi; kodwa amaGeshuri lamaMahakathi ahlala phakathi kukaIsrayeli kuze kube lamuhla.

14

Kuphela esizweni sakoLevi kanikanga ilifa; iminikelo yeN uNkulunkulu kaIsrayeli eyenziwe ngomlilo iyilifa laso.

15

UMozisi wasenika isizwe sabantwana bakoRubeni ngokwensendo zabo.

16

Lomngcele waso wasukela eAroweri,

17

iHeshiboni, lemizi yayo yonke esemagcekeni leBamothi-Bhali leBeti-Bhali-Meyoni,

18

leJahaza,

19

leKiriyathayimi,

20

leBeti-Peyori,

21

lemizi yonke yamagceke, lombuso wonke kaSihoni inkosi yamaAmori, owayebusa eHeshiboni.

22

LoBalami indodana kaPeyori, ovumisayo, abantwana bakoIsrayeli bambulala ngenkemba phakathi kwababuleweyo babo.

23

Lomngcele wabantwana bakoRubeni wawuyiJodani lomngcele wayo . Lokhu kwakuyilifa labantwana bakoRubeni ngokwensendo zabo, imizi lemizana yayo.

24

UMozisi wasenika isizwe sakoGadi, kubantwana bakoGadi ngokwensendo zabo.

25

Lomngcele wabo wawuyiJazeri,

26

njalo kusukela eHeshiboni kusiya eRamathi-Mizipa leBetonimi;

27

lesigodini, iBeti-Harama.

28

Leli yilifa labantwana bakoGadi ngokwensendo zabo, imizi lemizana yabo.

29

UMozisi wasenika ingxenye yesizwe sakoManase ilifa ; njalo yayingeyengxenye yesizwe sabantwana bakoManase ngokwensendo zabo.

30

Lomngcele wabo wasukela eMahanayimi, iBashani lonke, umbuso wonke kaOgi inkosi yeBashani, layo yonke imizana yeJayiri eseBashani, imizi engamatshumi ayisithupha.

31

Lengxenye yeGileyadi, leAshitarothi, leEdreyi, imizi yombuso kaOgi eBashani, yayingeyabantwana bakoMakiri indodana kaManase.

32

La yiwo uMozisi awanika aba yilifa emagcekeni akoMowabi ngaphetsheya kweJodani eJeriko empumalanga.

33

Kodwa esizweni sakoLevi uMozisi kanikanga ilifa.

Zulu Bible
Public Domain: No Info