Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Filemoni 4

1

Ngakho, kasesabe, hlezi, lapho sisekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kube khona omunye wenu obonakala ukufinyelela kukho;

2

ngoba lathi satshunyayezwa ivangeli, njengabo kulabo abalizwayo;

3

ngoba thina esikholwayo siyangena ekuphumuleni, njengoba watsho ukuthi.

4

Ngoba utshilo;

5

lakul indawo uthifuthi: Kabayikungena ekuphumuleni kwami.

6

Ngakho lokhu kusalele ukuthi abanye bangene kukho, lalabo ngokungalaleli,

7

ubuye aqume usuku oluthile athi : Lamuhla, utsho ngoDavida uba lizalizwa ilizwi lakhe, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu.

8

Ngoba uba uJoshuwa wayebaphumuzile, wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku.

9

Ngakho kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha.

10

Ngoba ongenileyo ekuphumuleni kwakhe laye usephumule emisebenzini yakhe, njengoNkulunkulu kweyakhe.

11

Ngakho asikhuthalele ukungena kulokhokuphumula, ukuze kungabi lowela kulesisibonelo.

12

Ngoba ilizwi likaNkulunkulu.

13

Futhi kakulalutho oludaliweyo olungabonakaliyo phambi kwakhe zisobala emehlweni akhe esilokuzilanda kuye.

14

Ngakho lokhu silompristi omkhulu kakhulu sethu .

15

Ngoba kasilaye.

16

Ngakho ngesikhathi esifaneleyo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info