Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

1 Thimothewu 7

1

Ngoba uMelkizedeki, owahlangabeza uAbrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi, wasembusisa,

2

uAbrahama laye wamabela okwetshumi kwakho konke;

3

kalayise, kalanina, kalasendo, kalakuqala kwensuku kumbe ukuphela kwempilo, kodwa esenziwe wafanana leNdodana kaNkulunkulu.

4

Bonani-ke ukuthi mkhulu kangakanani lo, ngitsho amnika okwetshumi kwezimpango.

5

Lalabo abavela emadodaneni kaLevi;

6

kodwa yena ongabalelwa osendweni lwabo, wemukela okwetshumi.

7

Njalo kungelakuphikwa ngitsho ukuthi : Omncinyane ubusiswa ngomkhulu.

8

Lapha-ke abantu abafayo bemukela okwetshumi; kodwa lapho esemukela lowookufakazwa.

9

Kungatshiwo-ke, uLevi laye owemukela okwetshumi wanikela okwetshumi ngoAbrahama;

10

ngoba wayesesekhalweni lukayise emhlangabeza.

11

Ngakho-ke uba kwakukhona ukuphelela, lokungatshiwo ngokwendlela kaAroni?

12

Ngoba uba ubupristi buphendulwa, kuyadingeka ukuthi kube khona lokuphendulwa komlayo.

13

Ngoba lowo okukhulunywa ngaye lezizinto ungowesinye isizwe, okungabanga khona kuso owanakekela ilathi.

14

Ngoba kusobala ukuthi iNkosi yethu, isizwe uMozisi angakhulumanga lutho ngaso mayelana lobupristi.

15

Njalo kusesobala ngokwengezelelwe kakhulu, uba sekusima omunye umpristi njengokofuzo lukaMelkizedeki,

16

ongenziwanga ngokomthetho wesimiso senyama, kodwa ngokwamandla empilo engelakuphela;

17

ngoba ufakaza kuze kube nininini ngokohlobo lukaMelkizedeki.

18

Ngoba ukubekwa eceleni komthetho wokuqala kwenziwa ngenxa yobuthakathaka lokungasizi lutho kwawo;

19

ngoba umlayo ngalo kuNkulunkulu.

20

Njalo okungangokuthi k enziwa nga ngaphandle kwesifungo,

21

(ngoba bona baba ngabapristi ngaphandle kwesifungo, kodwa yena ngesifungo, ngalowo owathi kuye: INkosi yafunga yathi : Wena ungumpristi kuze kube nininini ngokohlobo lukaMelkizedeki)

22

ngalokho uJesu waba yisibambiso.

23

Lalabo babebanengi ababa ngabapristi, ngoba bavinjelwa yikufa ukuthi bahlale njalo;

24

kodwa lo, ngenxa yokuthi uhlala kuze kube phakade, ulobupristi obungadluliyo.

25

Ngenxa yalokho laye ulamandla okusindisa ngokupheleleyo.

26

Ngoba umpristi omkhulu;

27

ongadingi insuku ngensuku mhla ezinikela yena.

28

Ngoba umlayo uyamisa abantu babe ngabapristi abakhulu, abalobuthakathaka kuze kube nininini.

Zulu Bible
Public Domain: No Info