Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

1 Thesalonika 4

1

Okunye-ke.

2

Ngoba liyazi ukuthi milayo bani esalinika yona ngeNkosi uJesu.

3

Ngoba le yintando kaNkulunkulu;

4

ukuthi ngulowo lalowo wenu kakwazi ukugcina,

5

kungeyisikho enkanukweni.

6

Kakungabi khona oweqayo aqile umfowabo.

7

Ngoba uNkulunkulu kasibizelanga.

8

Ngakho lowo odelelayo.

9

Kodwa mayelana lothando lobuzalwane;

10

ngoba lani lenza lokhu kubo bonke abazalwane,

11

njalo likhuthalele, njengoba salilaya;

12

ukuze, lingasweli lutho.

13

Kodwa kangithandi ukuthi lingabi lalwazi.

14

Ngoba uba sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka, uNkulunkulu uzabaletha kanye laye.

15

Ngoba lokhu sikutsho kini ngelizwi leNkosi;

16

ngoba iNkosi uqobo;

17

kulandele thina esiphilayo esitshiyiweyo.

18

Ngakho duduzanani ngalamazwi.

Zulu Bible
Public Domain: No Info