Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Duteronomi 30

1

Kuzakuthi-ke,

2

uzabuyela eNni uNkulunkulu wakho, ulalele ilizwi layo, njengakho konke engikulaya khona lamuhla, wena labantwana bakho, ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke,

3

khona uNkulunkulu wakho izabuyisa ukuthunjwa kwakho, ikuhawukele.

4

Lanxa abaxotshiweyo bakho besemkhawulweni wamazulu, ulapho uNkulunkulu wakho izakubutha, ulapho-ke ikuthathe.

5

LeN uNkulunkulu wakho izakungenisa elizweni oyihlo abalifuyayo, njalo uzalifuya, ikwenzele okuhle, ikwandise kulaboyihlo.

6

LeN uNkulunkulu wakho izasoka inhliziyo yakho lenhliziyo yenzalo yakho, ukuthanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke, ukuze uphile.

7

LeN uNkulunkulu wakho izakwehlisela zonke leziziqalekiso ezitheni zakho lakwabakuzondayo ababekuzingela.

8

Wena-ke uzabuya ulalele ilizwi leN, wenze yonke imilayo yayo engikulaya yona lamuhla.

9

Njalo uNkulunkulu wakho izakwandisa kuwo wonke umsebenzi wesandla sakho, esithelweni sesizalo sakho, lesithelweni sezifuyo zakho, lesithelweni somhlaba wakho, ukuthi kulunge,

10

uba uzalalela ilizwi leN uNkulunkulu wakho, ukugcina imilayo yayo lezimiso zayo ezibhalwe kulolugwalo lomlayo, uba uphendukela eNni uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke.

11

Ngoba lumlayo engikulaya wona lamuhla kawufihlwanga kuwe, futhi kawukhatshana lawe.

12

Kawukho emazulwini ukuthi uthi: Ngubani ozasenyukelela emazulwini, asithathele wona ukuze siwuzwe siwenze?

13

Futhi kawungaphetsheya kolwandle ukuthi uthi: Ngubani ozasichaphela aye ngaphetsheya kolwandle, asithathele wona ukuze siwuzwe siwenze?

14

Kodwa ilizwi liseduze kakhulu lawe, emlonyeni wakho lenhliziyweni yakho ukulenza.

15

Bona, ngibekile phambi kwakho lamuhla impilo lokulunga, lokufa lobubi.

16

Ngoba ngiyakulaya lamuhla ukuthanda uNkulunkulu wakho, lokuhamba endleleni zayo, lokugcina imilayo yayo lezimiso zayo lezahlulelo zayo, ukuze uphile wande; leN uNkulunkulu wakho izakubusisa elizweni oya kulo ukudla ilifa lalo.

17

Kodwa uba inhliziyo yakho iphenduka ukuze ungalaleli,

18

ngiyalitshela lamuhla ukuthi lizabhubha lokubhubha.

19

Lamuhla ngiyabiza amazulu lomhlaba ukufakaza ngani,

20

ukuthanda uNkulunkulu wakho, ukulalela ilizwi layo, lokunamathela kuyo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info