Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Duteronomi 3

1

Sasesiphenduka sisenyuka ngendlela yeBashani. UOgi inkosi yeBashani wasephuma ukumelana lathi, yena labantu bakhe bonke.

2

Kodwa yathi kimi: Ungamesabi, ngoba ngizamnikela labantu bakhe bonke lelizwe lakhe esandleni sakho; njalo uzakwenza kuye njengokwenza kwakho kuSihoni inkosi yamaAmori owayehlala eHeshiboni.

3

Ngakho uNkulunkulu wethu yanikela esandleni sethu loOgi inkosi yeBashani labo bonke abantu bakhe; sasesimtshaya, kakwaze kwasala lansali kuye.

4

Sasesithumba yonke imizi yakhe ngalesosikhathi; kwakungelamuzi esingawuthathanga kibo; imizi engamatshumi ayisithupha, isabelo sonke seArigobi, umbuso kaOgi eBashani.

5

Yonke limizi yayivikelwe ngemithangala ephakemeyo, amasango lemigoqo, ngaphandle kwemizana eminengi kakhulu engelamithangala.

6

Sasesiyitshabalalisa.

7

Kodwa zonke izifuyo lempango yemizi, saziphangela.

8

Ngalesosikhathi sasesithatha esandleni samakhosi amabili amaAmori ilizwe, elalinganeno kweJodani, kusukela esifuleni iArinoni kuze kube sentabeni yeHermoni.

9

(AmaSidoni ayibiza iHermoni.)

10

Yonke imizi yemagcekeni, leGileyadi yonke, leBashani yonke, imizi yombuso kaOgi eBashani.

11

Ngoba nguOgi kuphela, inkosi yeBashani, owasalayo kunsali yeziqhwaga.

12

Lalelilizwe sadla ilifa lalo ngalesosikhathi; kusukela eAroweri, elisesifuleni seArinoni, lengxenye yentaba yeGileyadi.

13

Lokuseleyo kweGileyadi leBashani yonke, umbuso kaOgi, ngakunika kungxenye yesizwe sakoManase.

14

UJayiri indodana kaManase wathatha isabelo sonke seArigobi.

15

Ngasengimnika uMakiri iGileyadi.

16

LakwabakoRubeni lakwabakoGadi nganika kusukela eGileyadi ngitsho kuze kufike esifuleni seArinoni, phakathi laphakathi kwesifula, lomngcele, njalo kuze kube sesifuleni iJaboki.

17

Lamagceke, leJodani, lomngcele, kusukela eKinerethi, ngaphansi kweAshidodi-Pisiga ngasempumalanga.

18

Ngasengililaya ngalesosikhathi ngisithi: uNkulunkulu wenu ilinikile lelilizwe libe yilifa lenu. Lizachapha lihlomile phambi kwabafowenu, abantwana bakoIsrayeli, wonke amadodana angamaqhawe.

19

Kuphela omkenu labantwanyana benu lezifuyo zenu - ngiyazi ukuthi lilezifuyo ezinengi - kuzahlala emizini yenu engilinike yona,

20

ize ibanike ukuphumula abafowenu njengani, baze bathi labo badle ilifa lelizwe uNkulunkulu wenu ebaphe lona, ngaphetsheya kweJodani; beselibuyela, ngulowo lalowo elifeni lakhe, engilinike lona.

21

Njalo ngamlaya uJoshuwa ngalesosikhathi ngisithi: Amehlo akho abonile konke uNkulunkulu wenu ekwenze kulawomakhosi amabili; izakwenza njalo kuyo yonke imibuso ozakwedlulela kuyo.

22

Lingabesabi, ngoba uNkulunkulu wenu, yona izalilwela.

23

Ngasengiyincenga ngalesosikhathi ngisithi:

24

Nkosi Jehova, wena usuqalile ukutshengisa inceku yakho ubukhulu bakho lesandla sakho esilamandla?

25

Ngicela ngichaphe, ngibone ilizwe elihle elingaphetsheya kweJodani, leyontaba enhle.

26

Kodwa yangithukuthelela ngenxa yenu, kayingizwanga.

27

Yenyukela engqongeni yePisiga, uphakamisele amehlo akho ngentshonalanga langenyakatho langeningizimu langempumalanga, ukhangele ngamehlo akho; ngoba kawuyikuchapha le iJodani.

28

Kodwa laya uJoshuwa.

29

Sasesihlala esigodini maqondana leBeti-Peyori.

Zulu Bible
Public Domain: No Info