Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Duteronomi 26

1

Kuzakuthi-ke lapho usufikile elizweni uNkulunkulu wakho ekunika lona libe yilifa, udle ilifa lalo, uhlale kulo,

2

uthathe okokuqala kwezithelo zonke zomhlabathi ozakuletha kuvela elizweni lakho uNkulunkulu wakho ekunika lona.

3

Uzakuya kumpristi ozakuba ekhona ngalezonsuku uthi kuye: Ngiyabika lamuhla eNni uNkulunkulu wakho ukuthi sengifikile elizweni eyalifungela obaba ukusinika lona.

4

Njalo umpristi uzathatha isitsha esandleni sakho, asibeke phambi kwelathi leN uNkulunkulu wakho.

5

Khona uzaphendula uthi phambi kweN uNkulunkulu wakho: Ubaba wayengumSiriya.

6

Kodwa amaGibhithe asiphatha kubi, asihlupha, asethwesa ubugqili obunzima.

7

Sasesikhala eNni uNkulunkulu wabobaba; yalizwa ilizwi lethu, yabona inhlupheko yethu, lokutshikatshika kwethu, locindezelo lwethu;

8

yasikhupha eGibhithe;

9

yasiletha kulindawo, yasinika lelilizwe, ilizwe eligeleza uchago loluju.

10

Khathesi-ke, khangela, ngilethile ukuqala kwezithelo zomhlabathi, N, onginike khona. Njalo uzakubeka phambi kweN uNkulunkulu wakho, ukhonze phambi kweN uNkulunkulu wakho;

11

uthokoze ngakho konke okuhle uNkulunkulu wakho ekunike khona labendlu yakho, wena lomLevi lowemzini ophakathi kwakho.

12

Lapho usuqedile ukunika okwetshumi, konke okwetshumi kwezithelo zakho ngomnyaka wesithathu,

13

uzakuthi phambi kweN uNkulunkulu wakho: Sengikhuphile endlini yamiinto engcwele, lami njalo ngakunika umLevi, lowemzini, intandane, lomfelokazi, njengayo yonke imilayo yakho ongilaye yona; kangeqanga okwemilayo yakho, futhi kangi yi khohlwanga.

14

Kangidlanga kukho ekulileni kwami, kangisuselanga kukho ukungcola, kangikunikelanga okwakho kofileyo; ngililalele ilizwi leN uNkulunkulu wami, ngenzile njengakho konke ongilaye khona.

15

Khangela phansi usendaweni yakho yokuhlala engcwele usemazulwini, ubusise abantu bakho uIsrayeli lomhlaba osinike wona, njengokufunga kwakho kubobaba.

16

Lamuhla uNkulunkulu wakho iyakulaya ukuthi wenze lezizimiso lezahlulelo; ngakho uzazigcina uzenze ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke.

17

Lamuhla uvumile obala ukuthi inguNkulunkulu wakho, lokuthi uzahamba endleleni zayo, ugcine izimiso zayo lemilayo yayo lezahlulelo zayo, ulalele ilizwi layo.

18

Futhi ivumile obala lamuhla ukuthi uzakuba yisizwe sayo esikhethekileyo njengokukuthembisa kwayo, lokuthi ugcine yonke imilayo yayo,

19

ukuze ikuphakamise phezu kwezizwe zonke ezenzileyo, ekubongweni, lebizweni, lenhlonipheni.

Zulu Bible
Public Domain: No Info