Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Duteronomi 2

1

Sasesiphenduka, sasuka saya enkangala, indlela yoLwandle oluBomvu, njengokutsho kweN kimi; njalo sayibhoda intaba yeSeyiri insuku ezinengi.

2

yasikhuluma kimi isithi:

3

Selibhode intaba le okweneleyo; phendukelani lina enyakatho.

4

Balaye-ke abantu usithi: Lidabula umngcele wabafowenu, abantwana bakaEsawu. Njalo bazalesaba, ngakho lizinanzelele kakhulu,

5

lingalwi labo; ngoba kangiyikulinika okwelizwe labo, lelingangokunyathela kwangaphansi konyawo.

6

Lizathenga ukudla kubo ngemali ukuze lidle, lithenge kubo lamanzi ngemali ukuze linathe.

7

Ngoba uNkulunkulu wakho ikubusisile emsebenzini wonke wesandla sakho; iyazi ukuhamba kwakho kulinkangala enkulu. Le iminyaka engamatshumi amane uNkulunkulu wakho ibilawe, kawuswelanga lutho.

8

Uba sisedlula sisuka kubafowethu, abantwana bakaEsawu abahlala eSeyiri, saphenduka, sadlula ngendlela yenkangala yakoMowabi.

9

yasisithi kimi: Ungahlukuluzi uMowabi, ungalwi labo empini; ngoba kangiyikukunika okwelizwe labo kube yilifa.

10

Kwakuhlala khona endulo amaEmi, abantu abakhulu, labanengi, labade;

11

babebalwa njenge ziqhwaga labo njengamaAnaki, kodwa amaMowabi ababiza ngokuthi ngamaEmi.

12

LamaHori ayehlala eSeyiri endulo.

13

Khathesi, sukumani lina lichaphe isifula iZeredi. Ngakho sachapha isifula iZeredi.

14

Lensuku esahamba ngazo sisuka eKadeshi-Bhaneya.

15

Ngoba isibili isandla seN sasimelene lawo, ukuwachitha esuka phakathi kwenkamba, aze aphela.

16

Kwasekusithi lapho wonke amadoda empi esephelile esifa esuka phakathi kwabantu,

17

yasikhuluma kimi isithi:

18

Lamuhla uzakwedlula iAri, umngcele wakoMowabi,

19

lapho ususondele maqondana labantwana bakoAmoni, ungabahlukuluzi, ungalwi labo, ngoba kangiyikukunika okwelizwe labantwana bakoAmoni kube yilifa.

20

Lalelo labalwa njengelizwe leziqhwaga. Iziqhwaga zahlala kulo endulo, kodwa amaAmoni bazibiza ngokuthi ngamaZamuzumu;

21

abantu abakhulu, labanengi, labade, njengamaAnaki; kodwa yabachitha phambi kwabo, babakhupha emfuyweni yabo, bahlala endaweni yabo,

22

njengalokho eyakwenzela abantwana bakaEsawu, ababehlala eSeyiri, lapho yawachitha amaHori esuka phambi kwabo, bawakhupha emfuyweni yabo, bahlala endaweni yawo kuze kube lamuhla.

23

LamaAvi, ayehlala eHazerimi.

24

Sukumani, lisuke.

25

Lamuhla ngizaqalisa ukufaka uvalo ngawe lokwesabeka kwakho phezu kobuso bezizwe, ngaphansi kwamazulu wonke, ezizakuzwa umbiko ngawe, zithuthumele, ziqhaqhazele ngenxa yakho.

26

Ngasengithuma izithunywa zisuka enkangala yeKedemothi kuSihoni inkosi yeHeshiboni, zilamazwi okuthula, zisithi:

27

; ngizahamba ngomgwaqo kuphela, ngingaphambukeli ngakwesokunene loba ngakwesokhohlo.

28

Uzangithengisela ukudla ngemali ukuze ngidle, ungiphe amanzi ngemali ukuze nginathe; kuphela ngizadabula ngenyawo zami,

29

njengalokhu abantwana bakaEsawu abahlala eSeyiri lamaMowabi ahlala eAri benza kimi, ngize ngichaphe iJodani, ngingene elizweni uNkulunkulu wethu esinika lona.

30

Kodwa uSihoni inkosi yeHeshiboni kasivumelanga ukuthi sidlule kuye.

31

yathi kimi: Bona, sengiqalisile ukunikela phambi kwakho uSihoni lelizwe lakhe; qalisa ukudla ilifa, ukuze udle ilifa lelizwe lakhe.

32

Kwasekuphuma uSihoni ukumelana lathi, yena labantu bakhe bonke, ukulwa eJahazi.

33

uNkulunkulu wethu yasimnikela phambi kwethu.

34

Ngalesosikhathi sasesithumba yonke imizi yakhe, satshabalalisa wonke umuzi, abesilisa labesifazana labantwanyana; kasitshiyanga insali;

35

sazithumbela izifuyo kuphela, lempango yemizi esayithumbayo.

36

Kusukela eAroweri esekhunjini lwesifula iArinoni, lomuzi osesifuleni, kuze kube seGileyadi kwakungekho muzi owawuphakeme kakhulu kithi.

37

Kuphela kawusondelanga elizweni labantwana bakoAmoni, endaweni yonke yesifula iJaboki, lemizini esezintabeni.

Zulu Bible
Public Domain: No Info