New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Efesu 3

1

Ngenxa yalokhu mina Pawuli, isibotshwa,

2

uba kambe selizwile ngokuphathwa,

3

ukuthi,

4

okungalokhu, nxa lifunda, lingazi ulwazi lwami);

5

yona engaziswanga ezizukulwaneni;

6

ukuthi abezizwe babe yizindlalifa, ngevangeli,

7

engenziwa ngalo.

8

Kimi, engimncinyane kulomncinyane wabo bonke abangcwele,

9

lokukhanyisela bonke ukuthi buyini ubudlelwano bemfihlo,

10

ukuze khathesi ezinhlobonhlobo,

11

njengokwecebo laphakade alenza ngoKristu Jesu iNkosi yethu;

12

esilesibindi kuye lwakhe.

13

Ngakho ngiyacela ukuthi lingalahli ithemba.

14

Ngenxa yalokhu kuYise weNkosi yethu uJesu Kristu,

15

okubizwa ngaye usendo lonke,

16

ukuze alinike, njengokwenotho yobukhosi bakhe,

17

ukuze uKristu ahlale ngokholo enhliziyweni zenu,

18

ukuze libe lamandla sibili okuqedisisa lokuphakama,

19

lokwazi uthando lukaKristu olwedlula ulwazi, ukuze ligcwaliswe.

20

Njalo kuye, olamandla,

21

kuye kakubeudumo ebandleni kuKristu Jesu, ezizukulwaneni zonke zaphakade laphakade. Ameni.

Zulu Bible 1959
Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.