Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Efesu 2

1

Lina-ke,

2

elalikade;

3

lathi sonke sake sahamba, njengabanye labo;

4

kodwa uNkulunkulu, enothile esihawini asithanda ngalo,

5

lanxa sasifile ngeziphambeko

6

njalo wa si vusa kanye la ye , wase si hlalisa kanye la ye;

7

ukuze abonakalise ezikhathini ezizayo inotho yomusa wakhe edlula amalawulo;

8

ngoba ngomusa lisindisiwe;

9

ka ku veli emisebenzini.

10

Ngoba singumsebenzi wakhe.

11

Ngakho khumbulani ukuthi lina lake laba,

12

ukuthi ngalesosikhathi lalingelaye uKristu, abemzini, lalingelathemba, njalo lingelaye uNkulunkulu emhlabeni.

13

Kodwa khathesi-ke kuKristu Jesu lina.

14

Ngoba yena uyikuthula kwethu,

15

echithile,

16

njalo enze ukuthi bobabili babuyisane loNkulunkulu;

17

njalo weza watshumayela ukuthula;

18

ngoba ngaye.

19

Ngakho-ke kaliseyibo abemzini,

20

lakhiwe phezu kwesisekelo,

21

okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke,

22

elakhiwa kuye lani kanye la banye.

Zulu Bible
Public Domain: No Info