Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Efesu 1

1

UPawuli:

2

Umusa kawubekini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu laseNkosini uJesu Kristu.

3

Ubusisiwe;

4

njengoba wasikhetha kuye,

5

esesimisele,

6

kube ludumo lobukhosi bomusa wakhe, asiphe wona;

7

esilohlengo kuye,

8

awengezelele kithi,

9

esesazisile imfihlo,

10

ukuze, ekuphatheni kokugcwaliseka kwezikhathi;

11

ngitshokuye, lathi esabelwa ilifa kuye,

12

ukuze sibe ngabodumo lobukhosi bakhe;

13

eseli thembakuye lani, selizwile,

14

oyisibambiso.

15

Ngenxa yalokho lami lothando kubo bonke abangcwele,

16

kangiyekeli, ngiliphatha emikhulekweni yami;

17

ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu elwazini lwakhe;

18

amehlo engqondo yenu akhanyiswe,

19

lokuthi buyini ubukhulu bamandla akhe obudlula amalawulo kithi esikholwa njengokusebenza kobuninimandla bamandla akhe,

20

awasebenzisa kuKristu, emvusa kwabafileyo,

21

phezulu kakhulu kwakho konke, kungeyisikho kulesisikhathi kuphela, kodwa lakwesizayo;

22

wasebeka konke ngaphansi kwenyawo zakhe phezu kwakho konke kulo ibandla,

23

elingumzimba wakhe.

Zulu Bible
Public Domain: No Info