Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

1 Korinte 1

1

UPawuli obizelwe ukubangumphostoli kaJesu Kristu umzalwane,

2

kubandla likaNkulunkulu eliseKorinte:

3

Umusa kawubekini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu.

4

Ngiyambonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani, ngenxa yomusa kaNkulunkulu eliwuphiweyo kuKristu Jesu;

5

ukuthi kuyo yonke into linothisiwe kuye, ekukhulumeni konke,

6

njengoba ubufakazi bukaKristu buqinisiwe kini;

7

ngakho kalisileli lakwesinye isipho, lilindele ukwembulwa kweNkosi yethu uJesu Kristu,

8

ozaliqinisa.

9

UNkulunkulu uthembekile kweNdodana yakhe uJesu Kristu iNkosi yethu.

10

Ngiyalincenga-ke emqondweni munye lekuboneni kunye.

11

Ngoba ngitsheliwe ngani, bazalwane bami, ngabakoKlowe phakathi kwenu.

12

Njalo ngitsho lokhu, kokuthi ngulowo lalowo wenu; kodwa mina okaKristu.

13

UKristu wehlukanisiwe yini yini ebizweni likaPawuli?

14

Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kangibhabhathizanga;

15

ukuze kungabi khona othi ngabhabhathiza ebizweni lami uqobo.

16

Futhi ngabhabhathiza lendlu kaStefana; ngaphandle kwalokho kangazi ukuthi ngabhabhathiza omunye umuntu.

17

Ngoba uKristu kangithumanga ukuthi ngibhabhathize, kodwa ukuthi ngitshumayele ivangeli; kungeyisikho ngenhlakanipho yelizwi.

18

Ngoba ilizwi lesiphambano liyibuthutha kulabo ababhubhayo.

19

Ngoba kulotshiwe ukuthi : Ngizachitha.

20

Singaphi isihlakaniphi? Ungaphi?

21

Ngoba kuthe bentshumayelo ukusindisa abakholwayo.

22

Ngoba lamaJuda acela isibonakaliso, lamaGriki adinga inhlakanipho;

23

kodwa thina kumaGriki;

24

kodwa kulabo ababiziweyo, kumaJuda kanye lakumaGriki, uKristu amandla kaNkulunkulu;

25

ngoba ubuthutha bukaNkulunkulu buhlakaniphile kulabantu, lobuthakathaka bukaNkulunkulu bulamandla kulabantu.

26

Ngoba khangelani;

27

kodwa uNkulunkulu ukhethile izinto zobuthutha zomhlaba, ukuze ayangise abahlakaniphileyo; njalo uNkulunkulu ukhethile okubuthakathaka komhlaba, ukuze ayangise okulamandla;

28

lezinto eziphansi zomhlaba lezinto ezidelelekayo uNkulunkulu uzikhethile, lezinto ezingekho;

29

ukuze kungabikho inyama ezincomayo phambi kwakhe.

30

Kodwa ngaye lina likuKristu Jesu, owenzelwa thina inhlakanipho,

31

ukuze, njengokulotshiweyo ukuthi : Ozincomayo, kazincome eNkosini.

Zulu Bible
Public Domain: No Info