Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzEnzo 8

1

Njalo uSawuli, ngaphandle kwabaphostoli.

2

Amadoda akholwayo.

3

Kodwa uSawuli walichitha ibandla, engena izindlu ngezindlu.

4

Ngakho abahlakazekileyo badabula ilizwe , betshumayela ilizwi.

5

UFiliphu wasesehlela emzini weSamariya, watshumayela kubo uKristu.

6

Amaxuku aselalela nganhliziyonye okwakhulunywa nguFiliphu, esizwa njalo ebona izibonakaliso azenzayo.

7

Ngoba kwabanengi ababelabomoya abangcolileyo.

8

Kwaba khona intokozo enkulu kulowomuzi.

9

Njalo indoda ethile, uSimoni ngebizo, e yayikade isenza imilingo;

10

abayilalelayo bonke kusukela kwabancinyane kuze kube kwabakhulu.

11

Basebemlalela.

12

Kodwa kwathi sebekholwe uFiliphu etshumayela indaba ezinhle zezinto ngombuso kaNkulunkulu langebizo likaJesu Kristu, babhabhathizwa bonke amadoda labafazi.

13

LoSimoni laye wakholwa, njalo esebhabhathiziwe wanamathela kuFiliphu.

14

Kwathi abaphostoli abaseJerusalema bezwe ukuthi iSamariya ilemukele ilizwi likaNkulunkulu;

15

abathi sebehlile babakhulekela, ukuze bamemukele uMoya oNgcwele;

16

ngoba wayengakehleli lakoyedwa wabo.

17

Basebebeka izandla phezu kwabo

18

Njalo uSimoni esebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabaphostoli uyaphiwa uMoya oyiNgcwele, waletha imali kubo,

19

esithi: Ngiphani lami lawomandla, ukuze kuthi loba ngubani engibeka izandla zami phezu kwakhe, emukele uMoya oNgcwele.

20

Kodwa uPetro wathi kuye: Isiliva sakho kanye lawe kakube sekubhubheni.

21

Ngoba kawulasabelo lelifa.

22

Ngakho phenduka kulobububi bakho, njalo ucele iNkosi, ukuthi uba kungenzeka uthethelelwe umnakano wenhliziyo yakho.

23

Ngoba ngibona ukuthi usenyongweni ebabayo.

24

USimoni wasephendula esithi: Ngikhulekelani lina eNkosini, ukuze ngingehlelwa ngolunye lwalezizinto elizikhulumileyo.

25

Ngakho kuthe sebefakazile bekhulumile ilizwi leNkosi, babuyela eJerusalema.

26

Ingilosi yeNkosi yasikhuluma; yona iyinkangala.

27

Wasesukuma ehamba; njalo khangela umuntu weEthiyophiya, eyayifikile eJerusalema ukukhonza,

28

yayisibuyela ihlezi enqoleni yayo, ibala kumprofethi uIsaya.

29

UMoya wasesithi kuFiliphu: Sondela uhambe lalinqola.

30

UFiliphu wasegijimela ku yowayizwa ibala umprofethi uIsaya, wathi: Kambe uyaqedisisa yini lezizinto ozifundayo?

31

Yasisithi: Kambe ngingakwenelisa njani, ngaphandle kokuthiomunye angiqondise.

32

Lesehlukwana sombhalo eyayisifunda yilesi: Walethwa ekuhlatshweni njengemvu; lanjengewundlu lithule phambi komgundi walo, ngokunjalo kawuvuli umlomo wakhe.

33

Ekuthotshisweni kwakhe ukwahlulelwa kwakhe kwasuswa, njalo ngubani ongalandisa nge sizukulwana sakhe? Ngoba impilo yakhe iyasuswa emhlabeni.

34

Umthenwa wasephendula uFiliphu wathi: Ngiyakubuza, umprofethi ukhuluma lokhu ngobani? Ngaye ngokwakhe, kumbe ngomunye yini?

35

UFiliphu wasevula umlomo wakhe.

36

Kwathi besahamba endleleni, bafika emanzini athile; lomthenwa wathi: Khangela, nankaamanzi; kuyini okungivimbela ukuthi ngibhabhathizwe?

37

UFiliphu wasesithi: Uba ukholwa ngenhliziyo yonke.

38

Waselaya ukuthi inqola ime; basebesehlela emanzini bobabili, uFiliphu lomthenwa; wasembhabhathiza.

39

Kwathi sebekhuphukile emanzini, uMoya weNkosi wamhluthuna uFiliphu; njalo umthenwa kazabe esambona.

40

Kodwa uFiliphu waficwa eAzotu.

Zulu Bible
Public Domain: No Info