Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzEnzo 7

1

Umpristi omkhulu wasesithi: Kambe lezizinto zinjalo?

2

Wasesithi: Madoda, bazalwane labobaba, lalelani,

3

wasesithi kuye: Phuma elizweni lakini lezihlotsheni zakho, uze elizweni engizakutshengisa lona.

4

Wasesuka elizweni lamaKhaladiya wahlala eHarani;

5

kodwa kamnikanga ilifa kilo, hatshi lanyathela.

6

UNkulunkulu wasekhuluma kanje esithi inzalo yakhe izakuba yisihambi elizweni lemzini, bazayenza isigqili baza yi phatha kubi;

7

kodwa lesosizwe, abazakuba yizigqili kuso, ngizasigweba mina, kutsho uNkulunkulu; njalo emva kwalezizinto bazaphuma, bangikhonze kulindawo.

8

Wasemnika isivumelwano sokusoka.

9

Okhokho,

10

wasemkhulula kuzo zonke inhlupheko zakhe, wamnika umusa lenhlakanipho phambi kukaFaro inkosi yeGibhithe; wasembeka ukuba ngumbusi phezu kweGibhithe lowendlu yakhe yonke.

11

Kwasekufika indlala elizweni lonke leGibhithe leleKhanani, lokuhlupheka okukhulu; labobaba bethu kabatholanga ukudla.

12

Kodwa uJakobe esezwile ukuthi kukhona amabele eGibhithe, wathuma obaba bethu okokuqala.

13

Kwathi ngokwesibili.

14

UJosefa wasethumela wabizela kuye uyise uJakobe.

15

UJakobe wasesehlela eGibhithe;

16

basebethwalelwa.

17

Kwathi sesisondele isikhathi sesithembiso uNkulunkulu ayesifunge kuAbrahama,

18

kwaze kwavela enye inkosi, eyayingamazi uJosefa.

19

Yona yasiphatha ngobuqili isizukulu sakithi, yabahlupha obaba bethu.

20

Ngalesosikhathi kwazalwa uMozisi.

21

Eselahliwe, indodakazi kaFaro yamdobha, yazondlela yena ukuthi abe yindodana.

22

Njalo uMozisi wafundiswa kuyo yonke inhlakanipho yamaGibhithe.

23

Kwathi eselesikhathi seminyaka engamatshumi amane agcweleyo, kwafika enhliziyweni yakhe.

24

Kwathi ebona omunye ephathwa kubi, wa m vikela wamlamulela ohlutshwayo, watshaya umGibhithe;

25

njalo wayethemba ukuthi abafowabo bazaqedisisa ukuthi uNkulunkulu ubanika inkululeko ngesandla sakhe; kodwa kabaqedisisanga.

26

Njalo ngosuku olulandelayo wazibonakalisa kibo ababesilwa, wabalamula ngamandla, esithi: Madoda, lingabazalwane; liphathanelani kubi?

27

Kodwa lowo owayemona umakhelwane wamsunduza, esithi: Ubekwe ngubani ukuba ngumbusi lomahluleli phezu kwethu?

28

Usufuna ukungibulala yini, njengoba ubulele umGibhithe izolo?

29

Ngalelilizwi uMozisi wasebaleka, waba ngowemzini elizweni leMadiyani.

30

Kwathi sekugcwaliseke iminyaka engamatshumi amane, kwabonakala kuye enkangala.

31

Kwathi uMozisi esebonile wamangala ngalowombono; esasondela ukuthi akhangelisise, ilizwi leNkosi lafika kuye lisithi :

32

Mina nginguNkulunkulu waboyihlo, uNkulunkulu kaAbrahama loNkulunkulu kaIsaka loNkulunkulu kaJakobe.

33

INkosi yasisithi kuye: Khulula amanyathela enyaweni zakho; ngoba indawo omi kiyo ingumhlabathi ongcwele.

34

Ngikubonile lokukubona ukuhlutshwa kwabantu bami abaseGibhithe, njalo ngizwile ukububula kwabo; sengehlile ukuthi ngibakhulule; khathesi-ke woza, ngizakuthuma eGibhithe.

35

UMozisi lo abamalayo besithi: Ubekwe ngubani ukuba ngumbusi lomahluleli? nguye uNkulunkulu amthumayo ukuba ngumbusi lomkhululi ngesandla sengilosi eyabonakala kuye esihlahleni.

36

Yena wabakhupha.

37

Nguye lowo uMozisi owathi kubantwana bakoIsrayeli: INkosi uNkulunkulu wenu uzalivusela umprofethi kubazalwane benu onjengami; lizamuzwa yena.

38

Nguye lowo, ukuze asinike;

39

yena obaba bethu abangavumanga ukumlalela, kodwa ba m sunduzela eceleni, basebebuyela eGibhithe ngenhliziyo zabo,

40

besithi kuAroni: Senzele onkulunkulu abazahamba phambi kwethu; ngoba uMozisi lo, owasikhupha elizweni iGibhithe, kasazi ukuthi wehlelwe yini.

41

Basebesenza ithole ngalezonsuku.

42

Kodwa uNkulunkulu wafulathela?

43

Njalo lathatha ithabhanekele likaMoloki lenkanyezi kankulunkulu wenu uRefani, imifanekiso elayenza ukuthi liyikhonze.

44

Obaba bethu babelalo ithabhanekele lobufakazi enkangala;

45

okwathi futhi obaba bethu sebelemukele balingenisa kanye;

46

owathola umusa phambi kukaNkulunkulu.

47

Kodwa uSolomoni wamakhela indlu.

48

Kodwa, njengokutsho komprofethi ukuthi :

49

Izulu kimi liyisihlalo sobukhosi, lomhlaba uyisenabelo senyawo zami; lizangakhela indlu enjani, kutsho iNkosi; kumbe yiyiphi indawo yami yokuphumula?

50

Isandla sami kasizenzanga yini zonke lezizinto?

51

Lina ntamo zilukhuni.

52

Nguwuphi owabaprofethi oyihlo abangamzingelanga;

53

elemukela umlayo ngokuqoqa kwezingilosi.

54

Bathi sebezwile lezizinto, bahlabeka enhliziyweni zabo.

55

Kodwa yena egcwele uMoya oNgcwele,

56

wasesithi: Khangelani, ngibona amazulu evulekile.

57

Kodwa bamemeza ngelizwi elikhulu, bavala indlebe zabo, batheleka phezu kwakhe bengqondonye;

58

basebemkhuphela ngaphandle komuzi.

59

Bamkhanda ngamatshe uStefane.

60

Waseguqa ngamadolo, wamemeza ngelizwi elikhulu.

Zulu Bible
Public Domain: No Info