Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzEnzo 6

1

Kwathi ngalezonsuku, abafundi sebandile.

2

Abalitshumi lambili basebebizela kubo ixuku labafundi, bathi: Kakulunganga ukuthi thina sitshiye ilizwi likaNkulunkulu.

3

Ngakho, bazalwane, khangelani phakathi kwenu amadoda ayisikhombisa, esingawamisa phezu kwale inswelo.

4

Kodwa thina sizaphikelela emkhulekweni.

5

Lalelilizwi lalithokozisa lonke ixuku; basebekhetha uStefane, indoda egcwele ukholo loMoya oNgcwele,

6

ababamisa phambi kwabaphostoli; sebekhulekile.

7

Lelizwi likaNkulunkulu landa, lenani labafundi lakhula kakhulu sibili eJerusalema.

8

Kwathi uStefane egcwele ukholo lamandla wenza izimangaliso lezibonakaliso ezinkulu phakathi kwabantu.

9

Kwasekusukuma abanye abesinagoge elithiwa ngelabaKhululwa, labeKurene, baphikisana loStefane.

10

Kodwa babengelamandla okumelana lenhlakanipho loMoya ayekhuluma ngawo.

11

Basebefumbathisa amadoda athi: Simzwile ekhuluma amazwi ayinhlamba amelana loMozisi loNkulunkulu.

12

Basebevusa abantu labadala lababhali, basebe m fikela,

13

basebemisa abafakazi bamanga;

14

ngoba simzwile esithi, uJesu lo weNazaretha uzadiliza lindawo.

15

Bonke ababehlezi emphakathini.

Zulu Bible
Public Domain: No Info