Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzEnzo 5

1

Kodwa indoda ethile uAnaniya ngebizo, loSafira umkakhe, bathengisa impahla,

2

yagodla entengweni, lomkakhe ekwazi.

3

Kodwa uPetro wathi: Ananiya, kungani uSathane?

4

Sisekhona besingesiso esakho, sesithengisiwe besingekho emandleni akho yini? Kungani ukuthi ubeke lesisenzo enhliziyweni yakho.

5

Kwathi uAnaniya esizwa lamazwi, wawela phansi waphela.

6

Lamajaha asuka.

7

Kwasekusithi sekungaba ngamahola amathathu kwedlule, lomkakhe wangena engakwazi okwenzakeleyo.

8

UPetro wasemphendula wathi : Ngitshele ukuthi isiqinti lisithengise ngokungaka. Wasesithi: Yebo, ngokungaka.

9

UPetro wasesithi kuye: Kungani ukuthi livumelane ukulinga.

10

Njalo wahle wawela phansi enyaweni zakhe.

11

Lokwesaba okukhulu kwehlela phezu kwebandla lonke, lakubo bonke abazizwayo lezizinto.

12

Njalo ngezandla zabaphostoli.

13

Kodwa kwabanye kwakungekho olesibindi sokuzihlanganisa labo;

14

njalo abakholwayo bengezelelwa banda eNkosini, amaxuku womabili amadoda labesifazana;

15

baze bathwalela phandle emigwaqweni abagulayo, basebe ba beka ezinhlakeni lemacansini, ukuze kuthi lapho uPetro esiza ngitsho isithunzi sibasibekele abanye babo.

16

Njalo lamaxuku avela emizini ezingelezeleyo babuthana ndawonye eJerusalema, beletha abagulayo.

17

Kwasekusukuma umpristi omkhulu labo bonke ababelaye, bagcwala umona,

18

babadumela abaphostoli ngezandla zabo.

19

Kodwa ebusuku ingilosi yeNkosi:

20

Hambani, njalo lime likhulume ethempelini ebantwini.

21

Kwathi sebezwile, bangena ethempelini labo bonke abadala babantwana bakoIsrayeli, bathumela entolongweni ukubaletha.

22

Kodwa kwathi abancedisi befika kababaficanga entolongweni; babuyela emuva babika,

23

besithi: Intolongo siyifice ivaliwe konke kuqinile, labalindi bemi phandle phambi kweminyango; kodwa sesivulile, phakathi kasificanga muntu.

24

Njalo kwathi umpristi lenduna yethempeli labapristi abakhulu bezwe lamazwi.

25

Kwasekufika omunye wabatshela wathi: Khangelani, amadoda ebeliwafake entolongweni ami ethempelini afundisa abantu.

26

Yasihamba induna.

27

Sebebalethile ba ba misa phambi komphakathi. Umpristi omkhulu wasebabuza,

28

esithi: Kasililayisisanga.

29

Kodwa uPetro labaphostoli baphendula bathi: Kumele ukulalela uNkulunkulu kulabantu.

30

UNkulunkulu wabobaba.

31

Yena lo, uNkulunkulu wamphakamisa ngesandla sakhe sokunene.

32

Njalo thina singabafakazi bakhe balezizinto, njalo loMoya oyiNgcwele.

33

Kwathi sebezwile lokhubathukuthela kakhulu.

34

Kwasekusukuma umFarisi othile emphakathini.

35

Wasesithi kubo: Madoda maIsrayeli, ziqapheleni mayelana lalababantu, elizakwenza.

36

Ngoba ngaphambi kwalezinsuku kwasuka uTewuda, esithi yena ngokwakhe ungumuntu, lahlanganyela laye inani lamadoda angaba ngamakhulu amane; wabulawa, labo bonke ababemlalela bachitheka baphela.

37

Emva kwakhe kwasuka uJudasi umGalili ensukwini zokubalwa, wadonsela abantu abanengi ngemva kwakhe; laye wabhubha, lalabo bonke ababemlalela bachitheka.

38

Njalo khathesi ngithi kini: Dedani kulababantu, libayekele; ngoba uba lelicebo kumbe lumsebenzi ungowabantu, uzachitheka;

39

kodwa uba ungokaNkulunkulu, lingeke lawuchitha, hlezi lificwe ngitsho lingabalwayo loNkulunkulu.

40

Basebemlalela; sebebabizele kubo abaphostoli.

41

Ngakho basuka ebusweni bomphakathi.

42

Njalo insuku zonke, ethempelini.

Zulu Bible
Public Domain: No Info