Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzEnzo 3

1

UPetro loJohane.

2

Kwasekuthwalwa indoda ethile eyayiyisiqhuli kusukela esizalweni sikanina.

3

Eyathi ibona uPetro loJohane sebezangena ethempelini, yacela isipho.

4

UPetro waseyijolozela eloJohane, wathi: Sikhangele!

5

Yasibananzelela, ilindele ukuthi izakwemukela ulutho kubo.

6

UPetro wasesithi: Isiliva legolide kangilakho; kodwa lokho engilakho, ngikunika khona; ebizweni likaJesu Kristu umNazaretha, sukuma uhambe.

7

Waseyibamba ngesandla sokunene wa yi sukumisa; njalo kwahle kwaqiniswa inyawo lenqagala zayo.

8

Yasisithi lothu yema yasihamba.

9

Njalo bonke abantu bayibona ihamba, idumisa uNkulunkulu;

10

basebeyazi ukuthi yiyo.

11

Kwathi isiqhuli esasisilisiwe sibambelele kuPetro loJohane, bemangala kakhulu.

12

Kwathi uPetro e ku bona lokhowaphendula ebantwini wathi : Madoda maIsrayeli?

13

UNkulunkulu kaAbrahama lokaIsaka lokaJakobe, uNkulunkulu wabobaba bethu.

14

Kodwa lina lamphika oNgcwele,

15

labulala uMqali.

16

Njalo ngokholo ebizweni lakhe.

17

Njalo khathesi, bazalwane, ngiyazi ukuthi la k wenza ngokungazi.

18

Kodwa uNkulunkulu wagcwalisa ngalindlela ngomlomo wabaprofethi bakhe bonke, ukuthi uKristu uzahlupheka.

19

Ngakho phendukani, ukuze kufike izikhathi zokukhudumala ezivela ebusweni beNkosi,

20

njalo ithume lo owamenyezelwa kini phambili, uJesu Kristu;

21

okumele ukuthi izulu limemukele.

22

Ngoba uMozisi wathi kubobaba: INkosi uNkulunkulu wenu izalivusela umprofethi kubazalwane benu onjengami.

23

Njalo kuzakuthi, wonke umphefumulo, loba ngubani ongayikumlalela lowomprofethi, uzachithwa ebantwini.

24

Njalo labaprofethi bonke.

25

Lina lingabantwana babaprofethi.

26

UNkulunkulu.

Zulu Bible
Public Domain: No Info