Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzEnzo 21

1

Kwasekusithi sisuka ngomkhumbi sesehlukene labo, sahamba ngendlela eqondileyo safika eKosi, lango sukuolulandelayo eRodesi, sasuka lapho sayaePathara;

2

sasesithola lapho umkhumbi ochaphela eFenekiya, sangena sahamba ngomkhumbi.

3

Kwathi sesiqhamuka eKuprosi.

4

Sesibatholile abafundi.

5

Kwathi sekwenzakele ukuthi siqede insuku, sasuka sahamba, njalo bonke basiphelekezela kanye labomkabo labantwana kwaze kwaba ngaphandle komuzi,

6

sesivalelisene, sangena emkhunjini.

7

Kodwa thina, sesiqedile uhambo ngomkhumbi sisuka eTire sahlala labo usuku lwaba lunye.

8

Kusisa thina esasiloPawuli sasuka, sahlala laye.

9

Yena-ke wayelamadodakazi amane, intombi, eziprofethayo.

10

Kwathi sesihlezi insuku ezinengi, kwehla umprofethi othile,

11

wasefika kithi, wathatha uzwezwe lukaPawuli: Indoda olungolwayo loluzwezwe, amaJuda eJerusalema azayibopha kanje, njalo a yi nikele ezandleni zabezizwe.

12

Sesizizwile lezizinto, samncenga thina kanye lalabo ababelapho, ukuthi angenyukeli eJerusalema.

13

Kodwa uPawuli waphendula esithi : Lenzani likhala lidabula inhliziyo yami? Ngoba mina sengilungele, kungeyisikho ukubotshwa kuphela, kodwa lokufa eJerusalema ngenxa yebizo leNkosi uJesu.

14

Kwathi engancengeki, sathula sathi: Kayenziwe intando yeNkosi.

15

Emva kwalezinsuku sasesilungiselela.

16

L abathilebabafundi, ebesizangenisa kuye.

17

Njalo sesifikile eJerusalema, abazalwane.

18

Kusisa uPawuli wangena lathi kuJakobe.

19

Kwathi esebabingelele, wabalandisela ngakunye ngakunye.

20

Kwathi sebe ku zwile, bayidumisa iNkosi;

21

njalo sebetsheliwe ngawe.

22

Pho-ke kuyini? Isibili kufanele ukuthi ixuku libuthane; ngoba bazakuzwa ukuthi usufikile.

23

Ngakho yenza lokhu esikutsho kuwe; silamadoda amane abalesifungo phezu kwawo;

24

athathe kanye lawe, uzihlambulule kanye lawo.

25

Kodwa mayelana labezizwe abakholwayo thina sesibhalile, saquma sathibangagcini lutho olunjalo, ngaphandle kokuthi kabazile okuhlatshelwe izithombe, legazi, lokukhanyiweyo, lokufeba.

26

UPawuli wasewathatha amadoda, kusisa wahlanjululwa kanye lawo.

27

Kwathi sezizaphela insuku eziyisikhombisa,

28

amemeza athi : Madoda maIsrayeli, sizani! Nguye lumuntu ofundisa bonke endaweni zonke okuphambene lesizwe, lomlayo.

29

Ngoba ayebonile ngaphambili uTrofimu emzini elaye, amkhumbulela ukuthi uPawuli umngenisile ethempelini.

30

Lomuzi wonke wanyakazela, labantu bagijimela ndawonye, bamdumela uPawuli bamhudulela ngaphandle kwethempeli; leminyango yahle yavalwa.

31

Kuthe besafuna ukumbulala, ilizwi lafika enduneni enkulu;

32

eyahle yathatha amabutho lezinduna zekhulu, yagijimela kubo.

33

Induna enkulu yasisondela, yabuza ukuthi ungubani, lokuthi wenzeni.

34

Abanye exukwini bememeza okunye labanye okunye; kodwa ingelakulazi iqiniso ngenxa yomsindo, yalaya ukuthi asiwe enkambeni yamabutho.

35

Kwathi esefikile ezikhwelweni, kwenzeka ukuthi athwalwe ngamabutho ngenxa yokufutheka kwexuku;

36

ngoba ixuku labantu lalandela limemeza lisithi : Msuseni!

37

Kwathi uPawuli esezangeniswa enkambeni yamabutho: Kuvunyelwe yini ukuthi ngikhulume ulutho kuwe? Yona yasisithi: Uyasazi isiGriki yini?

38

Kanti kawusuye yini lowomGibhithe?

39

Kodwa uPawuli wathi: Mina ngingumuntu ongumJuda, weTarsu yeKilikhiya, isakhamuzi somuzi ongadelelekanga; ngiyakuncenga, ngivumela ngikhulume ebantwini.

40

Kwathi esemvumele, uPawuli wema ezikhwelweni:

Zulu Bible
Public Domain: No Info