Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzEnzo 13

1

Kwakukhona eAntiyoki.

2

Kwathi bekhonza iNkosi.

3

Sebezile ukudla.

4

Bona-ke sebethunyiwe nguMoya oyiNgcwele.

5

Kwathi sebefikile eSalamisi, batshumayela ilizwi likaNkulunkulu emasinagogeni amaJuda.

6

Kwathi sebedabule isihlenge bafika ePhafosi,

7

owayelombusi uSergiyu Pawuli, indoda ehlakaniphileyo. Lo wabizela kuye uBarnabasi loSawuli edinga ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu.

8

Kodwa isanuse, uElimasi, ngoba liphendulelwa njalo ibizo lakhe, waphikisana labo.

9

Kodwa uSawuli, onguPawuli futhi, egcwele uMoya oNgcwele

10

wathi: O wena ogcwele inkohliso yonke lobuqili bonke?

11

Njalo khathesi khangela, isandla seNkosi si phezu kwakho, njalo uzakuba yisiphofu.

12

Ngalesosikhathi umbusi wabona okwenziweyo wakholwa, edidwa yimfundiso yeNkosi.

13

UPawuli lababelaye.

14

Kodwa bona bedabula besuka ePerga, bahlala phansi.

15

Kwathi sekufundwe umlayo, khulumani.

16

Kwathi uPawuli esukuma, njalo eqhweba ngesandla.

17

UNkulunkulu walesisizwe sakoIsrayeli.

18

Wasebekezelela isimilo sabo okungaba yisikhathi seminyaka engamatshumi amane enkangala.

19

Njalo esechithile izizwe eziyisikhombisa elizweni leKhanani.

20

Lemva kwalezizinto, okungaba ngokweminyaka engamakhulu amane lamatshumi amahlanu.

21

Njalo kusukela lapho bacela inkosi, okweminyaka engamatshumi amane.

22

Njalo esemkhuphile.

23

Enzalweni yalu muntu;

24

engakafiki yena uJohane wayesetshumayele kuqala.

25

UJohane esegcwalise uhambo lwakhe .

26

Madoda bazalwane, bantwana bohlanga lukaAbrahama, lalabo phakathi kwenu abesaba uNkulunkulu.

27

Ngoba labo abahlala eJerusalema lababusi babo;

28

njalo bengatholi lacala lokufa, bacela kuPilatu ukuthi abulawe.

29

Kwathi sebeqedile konke okulotshiweyo ngaye, ba m lalisa engcwabeni.

30

Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo;

31

owabonwa insuku ezinengi yilabo.

32

Lathi sitshumayela indaba ezinhle kini zesithembiso esenziwa kubobaba,

33

ukuthi uNkulunkulu usigcwalisile sona kithi, abantwana babo, emvusile uJesu.

34

Njalo ngokuthi wamvusa kwabafileyo.

35

Ngakho njalo kwenye indawouthi: Kawuyikunikela ongcwele wakho abone ukubola;

36

ngoba uDavida, esekhonze esakhe isizukulwana ngecebo likaNkulunkulu walala;

37

kodwa lowo uNkulunkulu amvusayo, kakubonanga ukubola.

38

Ngakho kakwaziwe yini, madoda bazalwane, ukuthi ngalowo kutshunyayelwa kini;

39

njalo kulo wonke okholwayo.

40

Ngakho bonani ukuthi kalehlelwa yilokhu okwakhulunywa kubaprofethi, okokuthi :

41

Khangelani, zideleli, njalo limangale, litshabalale; ngoba mina ngenza umsebenzi ensukwini zenu, umsebenzi elingayikuwukholwa, nxa umuntu elilandisela.

42

Kwathi ekuphumeni kwamaJuda esinagogeni.

43

Kwathi abe sinagoge sebephumile, abanengi kumaJuda labakhonzayo.

44

Kwathi ngesabatha elilandelayo babuthana kwaphose kwaba ngumuzi wonke ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu.

45

Kodwa amaJuda ebona amaxuku agcwaliswa ngomona, aphikisa izinto ezakhulunywa nguPawuli.

46

Kodwa uPawuli loBarnabasi bekhuluma ngesibindi.

47

Ngoba iNkosi isilayile ngokunjalo yathi : Ngikumisile ube yikukhanya kwabezizwe, ube ngowosindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba.

48

Kwathi abezizwe be ku zwa bathokoza, basebelidumisa ilizwi leNkosi, basebekholwa ngobunengi obungangobalabo ababemiselwe impilo elaphakade;

49

lelizwi leNkosi lasatshalaliswa elizweni lonke.

50

Kodwa amaJuda avusa.

51

Kodwa babathintithela uthuli lwenyawo zabo.

52

Njalo abafundi bagcwaliswa ngentokozo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info