Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzEnzo 10

1

Kwakukhona eKesariya indoda ethile ngebizo nguKorneliyu,

2

eqotho;

3

yabona, yasisithi kuyo: Korneliyu!

4

Waseyijolozela.

5

Khathesi-ke thuma amadoda eJopha, ubize uSimoni othiwa futhi nguPetro;

6

yena ungenisile kuSimoni othile umtshuki wezikhumba, ondlu yakhe iselwandle.

7

Kwathi ingilosi ebikhuluma loKorneliyu isihambile, wabiza ababili kwabendlu yakhe,

8

njalo eselandisile konke kubo, wabathuma eJopha.

9

Njalo kusisa bona besahamba sebesondela emzini, uPetro wenyukela;

10

waselamba kakhulu, wafuna ukudla; kwathi bona besamlungisela, ukuhlehliswa kwengqondo kwamehlela,

11

wasebona izulu livulekile, lesitsha esithile sehlela kuye, njengelembu elikhulu, libotshwe ngamasondo amane, lisehliselwa emhlabeni;

12

okwakukhona kulo izidalwazonke ezilenyawo ezine zomhlaba lezeganga lezihuquzelayo lenyoni zezulu.

13

Kwasekufika ilizwi kuye lathi : Sukuma, Petro, hlaba udle.

14

Kodwa uPetro wathi: Hatshi bo, Nkosi; ngoba kangizake ngidle loba yini.

15

Ilizwi laphinda ngokwesibili kuye: Izinto uNkulunkulu azihlambululileyo, wena ungatsho ukuthi zingcolile.

16

Njalo lokhu kwenzeka kwaze kwaba kathathu; lesitsha sabuya saphakanyiselwa ezulwini.

17

Kwathi uPetro esadidekile ngaphakathi kwakhe,

18

esememezile abuza ukuthi uSimoni, othiwa futhi nguPetro, ungenisile lapha yini.

19

Kwathi uPetro esanakana ngombono, uMoya wathi kuye: Khangela, amadoda amathathu ayakudinga.

20

Ngakho sukuma wehle, uhambe lawo; ngoba yimi engiwathumileyo.

21

UPetro wasesehlela emadodeni avela kuKorneliyu ayethunywe kuye, wathi: Khangelani, yimi elimdingayo; yisizatho bani elize ngaso?

22

Basebesithi: UKorneliyu induna yekhulu, indoda elungileyo lemesabayo uNkulunkulu.

23

Ngakho esebabizele phakathi wa ba ngenisa. Njalo kusisa uPetro waphuma wahamba labo, labanye.

24

Ngosuku olulandelayo basebengena eKesariya. LoKorneliyu wayebalindele, esebizele ndawonye izihlobo zakhe labangane abazwana laye.

25

Kwathi sekwenzakele ukuthi uPetro angene, uKorneliyu wamhlangabeza, ewela enyaweni zakhe.

26

Kodwa uPetro emphakamisa, wathi: Sukuma; lami ngokwami ngingumuntu.

27

Njalo esakhuluma layo wangena, wafica abanengi bebuthene,

28

wasesithi kubo: Lina liyazi ukuthi kakuvunyelwa emuntwini ongumJuda;

29

ngakho-ke ngizile ngingaphikisanga nxa ngibizwa. Ngakho ngiyabuza, ukuthi ungibizele sizatho bani?

30

UKorneliyu wasesithi: Ngensuku ezine ezidlulileyo,

31

yasisithi: Korneliyu, umkhuleko wakho uzwakele, lemisebenzi yakho yomusa ikhunjulwe phambi kukaNkulunkulu.

32

Ngakho thumela eJopha, ubusubiza uSimoni othiwa futhi nguPetro; yena ungenisile endlini kaSimoni umtshuki wezikhumba ngaselwandle; ozakuthi angabuya akutshele.

33

Ngakho ngahle ngathumela kuwe; njalo wena wenze kuhle ukuthi ufike. Ngakho khathesi sesikhona sonke phambi kukaNkulunkulu ukuze sizwe konke okulayelwe nguNkulunkulu.

34

Kwathi uPetro evula umlomo, wathi;

35

kodwa kuso sonke isizwe.

36

Ilizwi alithumela kubantwana bakoIsrayeli, ngevangeli etshumayela ukuthula ngoJesu Kristu).

37

Lina liyalazi ilizwi elamenyezelwa eJudiya yonke, kusukela eGalili, emva kobhabhathizo uJohane alutshumayelayo;

38

uJesu weNazaretha, ukuthi uNkulunkulu wamgcoba njani ngoMoya oNgcwele langamandla.

39

Lathi singabafakazi bezinto zonke azenzayo elizweni lamaJuda leJerusalema.

40

Yena uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu, wasemnika ukuze abonakale,

41

kungeyisikho kubo bonke abantu.

42

Wasesilaya ukuthi sitshumayele ebantwini.

43

Ngaye bonke abaprofethi bafakaza.

44

Kwathi uPetro esakhuluma lawomazwi, uMoya oyiNgcwele wehlela phezu kwabo bonke abalizwayo ilizwi.

45

Labokusoka abakholwayo basanganiseka;

46

ngoba babezwa bekhuluma ngendimi, bekhulisa uNkulunkulu :

47

Ukhona yini ongala lamanzi, ukuthi laba bangabhabhathizwa?

48

Waselaya ukuthi babhabhathizwe. Basebemcela ukuthi ahlale insuku ezithile.

Zulu Bible
Public Domain: No Info