Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

IzEnzo 1

1

Umbiko wokuqala ngawenza, Teyofilu, ngakho konke uJesu aqala kokubili ukukwenza lokukufundisa,

2

kwaze kwaba lusuku enyuswa ngalo;

3

wazibonakalisa futhi kubo.

4

Kwathi ehlangene labo, wabalaya ukuthi bangasuki eJerusalema;

5

ngoba ngeqiniso uJohane wabhabhathiza ngamanzi.

6

Kwathi sebebuthene bambuza bathi: Nkosi, uzabuyisela umbuso kuIsrayeli kulesisikhathi yini?

7

Wasesithi kubo: Kakusikho okwenu;

8

kodwa lizakwemukela amandla.

9

Kwathi esetshilo lezizinto, wenyuswa bekhangele, leyezi lamsusa emehlweni abo.

10

Bathi besajolozele ezulwini, esenyuka,

11

njalo athi: Madoda maGalili, limeleni lijolozele ezulwini.

12

Basebebuyela eJerusalema.

13

Kwathi sebengenile, benyukela endlini ephezulu.

14

Bonke laba baphikelela.

15

Kwathi ngalezonsuku uPetro wasukuma phakathi kwabafundi, kwakulexuku labantu ndawonye elalingaba likhulu lamatshumi amabili, wathi:

16

Madoda bazalwane, kwakumele ukuthi lumbhalo ugcwaliswe, uMoya oyiNgcwele awukhuluma ngaphambili ngomlomo kaDavida ngoJudasi,

17

ngoba wayebalwe kanye lathi.

18

Lo-ke wathenga isiqinti.

19

Njalo kwaziwa yibo bonke abakhileyo eJerusalema, saze sabizwa lesosiqinti ngolimi lwakibo ngokuthiiAkeldama.

20

Ngoba kulotshiwe egwalweni lweziHlabelelo ukuthi : Umuzi wakhe kawube lunxiwa, njalo kungabi khona ohlala kuwo.

21

Ngakho kumele ukuthi kulawomadoda ayehamba lathi kuso sonke isikhathi lapho iNkosi uJesu yayingena njalo iphuma phakathi kwethu,

22

kusukela ebhabhathizweni lukaJohane.

23

Basebemisa ababili, uJosefa othiwa nguBarsaba, othiwa futhi nguJustusi.

24

Basebekhuleka, omkhethileyo

25

ukwemukela isabelo kulinkonzo.

26

Basebebapha inkatho yabo; lenkatho yadla uMathiyasi, wasebalwa kanye labaphostoli abalitshumi lanye.

Zulu Bible
Public Domain: No Info