Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Johane 7

1

Njalo emva kwalezizinto uJesu wabhoda eGalili; ngoba wayengathandi ukubhoda eJudiya.

2

Wawusondele umkhosi wamaJuda wokwakha amadumba.

3

Ngakho abafowabo bathi kuye: Suka lapha, uye eJudiya.

4

Ngoba kakho owenza ulutho ensitha, kodwa yena ngokwakhe edinga ukuba sobala. Uba uzenza lezizinto, ziveze wena emhlabeni.

5

Ngoba labafowabo.

6

Ngakho uJesu wathi kubo: Isikhathi sami kasikafiki, kodwa esenu isikhathi sihlala silungile.

7

Ungelizonde umhlaba lina; kodwa uyangizonda, ngoba mina ngifakaza ngawo.

8

Yenyukelani lina emkhosini lo; mina angikenyukeli kulumkhosi.

9

Esetshilo lezizinto kubo, wahlala eGalili.

10

Kodwa sebenyukile, laye wasesenyukela emkhosini, kungeyisikho obala, kodwa kungathi ku sensitha.

11

AmaJuda, athi: Ungaphi yena?

12

Kwakukhona ukukhonona okukhulu ngaye phakathi kwamaxuku.

13

Loba kunjalo kwakungekho muntu owakhuluma obala ngaye ngokwesaba.

14

Kuthe sekuphakathi komkhosi, uJesu wenyukela.

15

AmaJuda: Lo uyazi njani imibhalo, engafundanga?

16

UJesu wawaphendula wathi: Imfundiso yami kayisiyo eyami kodwa ngeyalowo ongithumileyo.

17

Uba umuntu ethanda ukwenza intando yakhe, uzakwazi ngemfundiso, ukuthi ivela kuNkulunkulu, kumbe ngizikhulumela mina ngokwami.

18

Ozikhulumela ngokwakhe, uzidingela udumo lwakhe.

19

Kalinikanga yini uMozisi umlayo?

20

Ixuku laphendula lathi: Uledimoni?

21

UJesu waphendula wathi kubo: Ngenze umsebenzi owodwa, njalo lonke liyamangala.

22

Ngakho uMozisi walinika ukusoka (kungeyisikho ukuthi kwavela kuMozisi.

23

Uba ngesabatha umuntu esemukela ukusoka, ukuze kungephulwa umlayo kaMozisi?

24

Lingahluleli ngokubona, kodwa yahlulelani ukwahlulela okuqondileyo.

25

Abanye kwabeJerusalema basebesithi: Lo kayisuye yini abadinga ukumbulala?

26

Kodwa khangela ukhuluma obala, kodwa kabatsho lutho kuye. Kungaba yikuthi ababusi sebesazi oqotho ukuthi lo unguKristu uqobo yini?

27

Kodwa.

28

Ngakho uJesu efundisa ethempelini wamemeza.

29

Kodwa ngiyamazi mina.

30

Ngakho badinga ukumbamba.

31

Kodwa abanengi bexuku bakholwa kuye?

32

AbaFarisi bezwa ixuku likhonona lezizinto ngaye; abapristi abakhulu labaFarisi basebethuma abancedisi ukuze bambambe.

33

UJesu wasesithi kubo: Ngiselani okwesikhatshana.

34

Lizangidinga, linga ngit holi.

35

Ngakho amaJuda akhulumisana athi : Uzakuya ngaphi lo ukuthi thina singayikumthola?

36

Yilizwi bani leli alitshoyo elokuthi : Lizangidinga, aliyiku ngi thola; lelo kuthi : Lapho engikhona mina, lina lingeze leza?

37

Kwathi ngosuku lokucina olukhulu lomkhosi.

38

Okholwa kimi, njengokutsho kombhalo.

39

Lalokhu wakutsho.

40

Ngakho abanengi bexuku besizwa lelilizwi bathi: Oqotho lo ungulowomProfethi.

41

Abanye bathi: Lo unguKristu?

42

Kawutsho yini umbhalo ukuthi uKristu uzavela enzalweni kaDavida?

43

Ngakho kwaba khona ukwehlukana ngaye phakathi kwexuku.

44

Abanye babo bafuna ukumbamba.

45

Khona abancedisi baya kubapristi abakhulu lakubaFarisi?

46

Abancedisi baphendula bathi.

47

AbaFarisi basebebaphendula bathi : Lani seliduhisiwe yini?

48

Ukhona yini?

49

Kodwa lelixuku elingawaziyo umlayo liqalekisiwe.

50

UNikodima, wathi kubo:

51

Kanti umlayo wakithi uyamgweba umuntu ukwazi akwenzayo?

52

Baphendula bathi kuye: Kanti lawe ungoweGalili? Hlolisisa ubone ukuthi kakuvukanga umprofethi eGalili.

53

Ngulowo lalowo wasesuka waya ekhaya.

Zulu Bible
Public Domain: No Info