Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Luka 15

1

Kwasekusondela kuye bonke.

2

AbaFarisi lababhali basebesola besithi: Lo wemukela izoni, adle lazo.

3

Wasebatshela lumfanekiso, esithi:

4

Nguwuphi umuntu kini ongathi elezimvu ezilikhulu?

5

Njalo athi ese yi tholile a ye tshate ethokoza.

6

Esefikile ekhaya, abizele ndawonye abangane labomakhelwane, esithi kubo: Thokozani lami, ngoba ngithole imvu yami ebilahlekile.

7

Ngithi kini: Ngokunjalo kuzakuba khona intokozo ezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo, kulabalungileyo abangamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye, abangasweli ukuphenduka.

8

Loba nguwuphi umfazi othi elenhlamvu zesiliva ezilitshumi, uba elahlekelwa luhlamvu olulodwa lwesiliva, angalumathisi isibane, athanyele indlu, adingisise aze a lu thole?

9

Njalo nxa ese lu tholile ubizela ndawonye abangane labomakhelwane, athi: Thokozani lami, ngoba sengilutholile uhlamvu lwesiliva ebengilahlekelwe yilo.

10

Ngokunjalo, ngithi kini, ikhona intokozo phambi kwezingilosi zikaNkulunkulu ngesoni esisodwa esiphendukayo.

11

Wasesithi: Umuntu othile wayelamadodana amabili;

12

encinyane yawo yasisithi kuyise: Baba, nginika isabelo sempahla.

13

Njalo kungelansuku ezinengi emva kwalokhu indodana encinyane yabutha konke yasuka yahamba yaya elizweni elikhatshana, njalo lapho yachitha khona impahla yayo, iphila okobuhlanya.

14

Yathi isichithile konke, kwavela indlala enkulu kulelolizwe, yona yasiqala ukuswela.

15

Yasisuka yazihlanganisa lesinye sezakhamizi zalelolizwe; njalo sayithuma emasimini aso ukuze yeluse izingulube.

16

Yasifisa ukugcwalisa isisu sayo ngamakhasi ingulube eziwadlayo; njalo kwakungelamuntu oyinika ulutho .

17

Kwathi ingqondoyayo isibuyile yathi: Zingaki izisebenzi zikababa eziqatshiweyo ezilezinkwa ezinengi kakhulu, kanti mina ngiyafa yindlala;

18

ngizasukuma ngiye kubaba, ngithi kuye: Baba, ngonile ezulwini, laphambi kwakho;

19

njalo; ngenza ngibe njengomunye wezisebenzi zakho eziqatshiweyo.

20

Yasisukuma yaya kuyise. Kodwa kuthe isesekhatshana, uyise wayibona, waba lesihelo.

21

Indodana yasisithi kuye: Baba, ngonile ezulwini.

22

Kodwa uyise wathi ezincekwini zakhe: Khuphani lilethe isembatho esihle kakhulu liyigqokise ;

23

lilethe ithole elinonisiweyo;

24

ngoba indodana yami le ibifile, isibuye yaphila; ibilahlekile, itholiwe.

25

Kodwa indodana yakhe endala yayisensimini; yathi isiza isondela endlini, yezwa ukuhlabelela lokusina.

26

Yasibizela kuyo omunye wezinceku, yabuza ukuthi zitshoni lezizinto.

27

Yasisithi kuyo: Umfowenu ufikile; loyihlo uhlabile ithole elinonisiweyo, ngoba ememukele ephila.

28

Kodwa yathukuthela, ayizange ifune ukungena; ngakho uyise waphuma wayincenga.

29

Kodwa yaphendula yathi kuyise: Khangela, iminyaka engaka ngikusebenzela, kangizange ngeqe umlayo wakho, kodwa kawuzange unginike lazinyane lembuzi.

30

Kodwa kuthe isifikile lindodana yakho eyachitha impahla yakho lezifebe, wayihlabela.

31

Wasesithi kuyo: Ndodana, wena uhlezi ulami.

32

Kodwa bekufanele ukuthi sijabule sithokoze.

Zulu Bible
Public Domain: No Info