Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Marku 2

1

Njalo wabuya wangena eKapenawume.

2

Njalo kwahle kwabuthana abanengi, akwazabe kusaba lendawo ya bo , ngitsho langasemnyango; wasekhuluma ilizwi kubo.

3

Basebesiza kuye, beletha oyisigoga, ethwelwe ngabane.

4

Babengelakusondela kuye ngenxa yexuku, bavula.

5

Njalo uJesu ebona ukholo lwabo wathi koyisigoga: Mntwana, izono zakho uzithethelelwe.

6

Kodwa abanye bababhali ababehlezi lapho, banakana enhliziyweni zabo, bathi :

7

Ukhulumelani inhlamba enje lo? Ngubani ongathethelela izono ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu?

8

Njalo khonokho ekwazi uJesu emoyeni wakhe ukuthi babenakana njalo phakathi kwabo, wathi kubo: Linakanelani izinto lezi enhliziyweni zenu?

9

Yikuphi okulula, ukuthi koyisigoga: Izono zakhouzithethelelwe, kumbe ukuthi: Sukuma, uthathe icansi lakho, uhambe?

10

Kodwa ukuze lazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni (wathi koyisigoga):

11

Ngithi kuwe: Sukuma uthathe icansi lakho, uye endlini yakho.

12

Njalo wahle wasukuma, wathatha icansi, waphuma phambi kwabo bonke; baze bamangala bonke, bamdumisa uNkulunkulu, besithi: Kasizange sikubone okunje.

13

Wasebuya esiya elwandle, ixuku lonke laselisiza kuye, wasebafundisa.

14

Esedlula wabona uLevi okaAlfewu ehlezi endlini yokuthelisela, wasesithi kuye: Ngilandela. Wasesukuma wamlandela.

15

Kwasekusithi ehlezi endlini yakhe, labathelisi abanengi lezoni bahlala ekudleni loJesu labafundi bakhe; ngoba babebanengi, njalo bemlandela.

16

Kwathi ababhali labaFarisi, bembona esidla labathelisi lezoni, bathi kubafundi bakhe: Kungani esidla enatha labathelisi lezoni?

17

Kwathi uJesu esezwile wathi kubo: Abaphilileyo kabadingi melaphi, kodwa labo abagulayo. Kangizanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni zize ekuphendukeni.

18

Njalo abafundi bakaJohane lababaFarisi babezila ukudla; basebesiza bathi kuye: Kungani abafundi bakaJohane lababaFarisi bezila ukudla, kodwa abafundi bakho bengazili ukudla?

19

UJesu wasesithi kubo: Amadodana endlu yomthimba angazila yini ukudla, umyeni eselawo? Angezile, ingqe ngesikhathi umyeni eselawo;

20

kodwa zizafika insuku lapho umyeni azasuswa kuwo, njalo khona azazila ukudla ngalezonsuku.

21

Futhi kakho othungela isichibi selembu elingakafinyeli esembathweni esidala; uba-ke kungenjalo okubekelweyo kudabuke kiso, okutsha kwesidala, kuqhele ukudabuka.

22

Futhi kakho othela iwayini elitsha emigodleni emidala; uba-ke kungenjalo iwayini elitsha lidabula imigodla, lichitheke iwayini lemigodla yonakale; kodwa iwayini elitsha limele lifakwe emigodleni emitsha.

23

Kwasekusithi edabula emasimini amabele ngesabatha.

24

AbaFarisi basebesithi kuye: Khangela, kungani besenza lokho okungavunyelwayo ngesabatha?

25

Yena wasesithi kubo: Kalizange libale yini uDavida akwenzayo, mhla eswele, elambile, yena lababelaye?

26

Ukuthi wayangena njani endlini kaNkulunkulu esikhathini uAbhiyatha engumpristi omkhulu, wadla izinkwa zokubukiswa ezingavunyelwa ukudliwa ngaphandle kwabapristi, wabanika lababelaye?

27

Wasesithi kubo: Isabatha lenziwa ngenxa yomuntu, njalo umuntu ke nzi wanga ngenxa yesabatha;

28

ngakho iNdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha.

Zulu Bible
Public Domain: No Info