Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Marku 13

1

Kwathi ephuma ethempelini, omunye wabafundi bakhe wathi kuye: Mfundisi, khangela, amatshe anjani lezakhiwo ezinjani!

2

UJesu wasephendula wathi kuye: Uyabona lezizakhiwo ezinkulu yini? Akusoze kutshiywe ilitshe phezu kwelitshe, elingasoze lidilizelwe phansi.

3

Esehlezi entabeni yeMihlwathi maqondana lethempeli, uPetro loJakobe loJohane loAndreya bambuza bebodwa,

4

bathi : Sitshele, lezizinto zizakuba nini? Lesibonakaliso siyini lapho sezizapheleliswa lezizinto zonke?

5

UJesu ebaphendula waseqala ukuthi: Qaphelani kungabi khona oliduhisayo.

6

Ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami, besithi: Mina ngingu ye ; futhi baduhise abanengi.

7

Kodwa nxa lisizwa ngezimpi lamahungahunga ezimpi, lingethuki; ngoba kufanele kwenzeke; kodwa ukuphela kakukabi khona.

8

Ngoba isizwe sizavukela isizwe, lombuso u vuk ele umbuso; njalo kuzakuba khona ukuzamazama komhlaba indawo ngendawo, njalo kuzakuba khona indlala lezinhlupheko; lezizinto ziyikuqala kwemihelo.

9

Kodwa ziqapheleni lina.

10

Kodwa ivangeli limele ukutshunyayelwa kuqala kuzo zonke izizwe.

11

Kodwa nxa be li donsa belinikela, lingakhathaleli ngaphambili elizakukhuluma, linganakani; kodwa loba yini elizayinikwa ngalelohola, ikhulumeni; ngoba kakusini elikhulumayo, kodwa uMoya oyiNgcwele.

12

Futhi umfowabo uzanikela umfowabo ekufeni, loyise umntwana; labantwana bazavukela abazali, besebebabulala;

13

njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami; kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni, nguye ozasindiswa.

14

Kodwa nxa libona amanyala encithakalo, akhulunywa nguDaniyeli umprofethi, emi lapho angafanele khona (ofundayo kaqedisise), khona labo abaseJudiya kababalekele ezintabeni;

15

lophezu kophahla lwendlu angehleli endlini, angangeni ukuthatha ulutho endlini yakhe;

16

losemasimini angabuyeli emuva, ukuyathatha isembatho sakhe.

17

Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsuku!

18

Kodwa khulekani ukuthi ukubaleka kwenu kungabi sebusika.

19

Ngoba nga lezonsuku kuzakuba khona ukuhlupheka, okungazanga kube khona kusukela ekuqaleni kokudaliweyo uNkulunkulu akudalayo kuze kube khathesi, lokungasoze kwaba khona.

20

Njalo uba iNkosi ibingazifinyezanga lezonsuku, bekungesindiswe nyama; kodwa ngenxa yabakhethiweyo, ebakhethileyo, izifinyezile insuku.

21

Langalesosikhathi nxa umuntu esithi kini: Khangelani, nangu uKristu; kumbe: Khangelani, ulaphayana; lingakholwa;

22

ngoba kuzavuka okristu bamanga labaprofethi bamanga, besebesenza izibonakaliso lezimangaliso, ukuduhisa, nxa kungenzeka, labakhethiweyo.

23

Kodwa qaphelani lina; khangelani, se ngilitshelile konke ngaphambili.

24

Kodwa ngalezonsuku, emva kwalokhokuhlupheka, ilanga lizafiphazwa, lenyanga kayiyikupha ukukhanya kwayo,

25

lenkanyezi zezulu zizabe zisiwa, lamandla asemazulwini azazanyazanyiswa.

26

Khona-ke bezabona iNdodana yomuntu isiza emayezini ilamandla amakhulu lenkazimulo,

27

khona-ke izathuma ingilosi zayo, ibisiqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu.

28

Fundani-ke umfanekiso emkhiweni; nxa ugatsha lwawo selusiba buthakathaka luhlume amahlamvu, liyazi ukuthi ihlobo seliseduze;

29

ngokunjalo lani, nxa libona lezizinto zisenzeka, yazini ukuthi kuseduze kuseminyango.

30

Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule, zize zenzeke izinto zonke lezi.

31

Kuzadlula izulu lomhlaba; kodwa amazwi ami awasoze adlule.

32

Kodwa lolosuku lalelohola kakho owaziyo ngakho, ngitsho lengilosi ezisezulwini.

33

Qaphelani.

34

Njengomuntu owasuka elizweni lakibo watshiya indlu yakhe, wanika inceku zakhe amandla, kuleyo laleyo umsebenzi wayo.

35

Ngakho lindani;

36

hlezi ifike ilijume, ilifice lilele.

37

Lalokhu engikutsho kini ngikutsho kubo bonke: Lindani.

Zulu Bible
Public Domain: No Info