Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Mathewu 5

1

Kwathi ebona amaxuku wenyukela entabeni;

2

wasevula umlomo wakhe, wabafundisa, wathi:

3

Babusisiwe.

4

Babusisiwe abalilayo; ngoba bona bazaduduzwa.

5

Babusisiwe abamnene; ngoba bona bazakudla ilifa lomhlaba.

6

Babusisiwe abalambela labomela ukulunga; ngoba bona bazasuthiswa.

7

Babusisiwe abalesihawu; ngoba bona bazahawukelwa.

8

Babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo.

9

Babusisiwe abalamulayo; ngoba bona bazathiwa ngabantwana bakaNkulunkulu.

10

Babusisiwe abazingelwayo ngenxa yokulunga; ngoba umbuso wamazulu ungowabo.

11

Lina libusisiwe, nxa belithuka belizingela, bekhuluma okubi konke bemelana lani beqamba amanga, ngenxa yami;

12

thokozani lithabe kakhulu, ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwini.

13

Lina lilitshwayi lomhlaba; kodwa uba itshwayi seliduma lizatshwaywa ngani? Kalisasizi lutho, ngaphandle kokulahlwa phandle beselinyathelwa ngabantu.

14

Lina liyikukhanya komhlaba; umuzi omiswe phezu kwentaba ungesitheke;

15

njalo kabalumathisi isibane basibeke ngaphansi kwesitsha, kodwa phezu kwesiqobane sesibane, besesibakhanyisela bonke abasendlini.

16

Ngokunjalo kakukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihle.

17

Lingacabangi ukuthi ngize ukuchitha umlayo kumbe abaprofethi; angizanga ukuchitha kodwa ukugcwalisa.

18

Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Kuze kudlule izulu lomhlaba, kakusoze kudlule ibadlana libe linye kumbe ichatshana libe linye lomlayo kuze kwenzeke konke.

19

Ngakho owephula owodwa kulimilayo emincinyane, afundise abantu ngokunjalo, uzathiwa ngomncinyane embusweni wamazulu; kodwa oyenzayo ayifundise, lowo uzathiwa mkhulu embusweni wamazulu.

20

Ngoba ngithi kini: Ngaphandle kokuthi ukulunga kwenu kwedlule okwababhali lokwabaFarisi, kalisoze lingene embusweni wamazulu.

21

Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo: Ungabulali; laloba ngubani obulalayo, uzakuba lecala lokugwetshwa;

22

kodwa mina ngithi kini: Wonke othukuthelela umfowabo kungelasizatho uzakuba lecala lokugwetshwa.

23

Ngakho uba uletha umnikelo wakho elathini, ubusukhumbula ulapho ukuthi umfowenu ulolutho olumelana lawe,

24

tshiya lapho umnikelo wakho phambi kwelathi, uhambe, uqale ubuyisane lomfowenu, ubusuzonikela umnikelo wakho.

25

Phangisa uzwane laye omangalelane lawe, ubusuphoselwa entolongweni.

26

Ngiqinisile ngithi kuwe: Kawusoze uphume khona, uze ubhadale indibilitshi yokucina.

27

Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo.

28

Kodwa mina ngithi kini: Wonke okhangela owesifazana ukumkhanuka usefebile laye enhliziyweni yakhe.

29

Njalo uba ilihlo lakho lokunene likukhubekisa.

30

Njalo uba isandla sakho sokunene sikukhubekisa, siqume usilahlele khatshana lawe.

31

Kwathiwa-ke: Loba ngubani owala umkakhe, kumele amnike incwadi yesehlukaniso;

32

kodwa mina ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe, ngaphandle kodaba lokufeba, umenza afebe, njalo loba ngubani omthathayo owaliweyo uyafeba.

33

Lizwile futhi ukuthi kwathiwa kwabasendulo.

34

Kodwa mina ngithi kini: Lingafungi lakanye;

35

loba ngomhlaba, ngoba uyisenabelo senyawo zakhe;

36

njalo ungafungi ngekhanda lakho, ngoba ungelwenze unwele lalunye lube mhlophe kumbe lube mnyama.

37

Kodwa ilizwi lenu kalibe ngelokuthi: Yebo yebo, hatshi hatshi; kodwa okudlula lokho kuvela komubi.

38

Lizwile ukuthi kwathiwa: Ilihlo ngelihlo, lezinyo ngezinyo;

39

kodwa mina ngithi kini;

40

lalowo ofuna ukukumangalela lokuthatha isigqoko sakho, mtshiyele lesembatho;

41

laloba ngubani okubamba ngamandla ukuthi uhambe imayili libe linye, hamba laye abe mabili.

42

Mnike ocela kuwe.

43

Lizwile ukuthi kwathiwa: Wothanda umakhelwane wakho;

44

kodwa mina ngithi kini: Thandani izitha zenu, libabusise abaliqalekisayo, libaphathe kuhle abalizondayo;

45

ukuze libe ngabantwana bakaYihlo osemazulwini, ngoba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi labahle, anise izulu phezu kwabalungileyo labangalunganga.

46

Ngoba aluba lithanda labo abalithandayo, lilomvuzo bani?

47

Futhi uba libingelela abafowenu bodwa, lenzani okukhulu okwedlula okwabanye ? Kabenzi njalo labathelisi yini?

48

Ngakho lina banini ngabapheleleyo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info