Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Mathewu 28

1

Kwathi ekupheleni kwesabatha.

2

Futhi khangela, kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu.

3

Lokubonakala kwayo kwakunjengombane.

4

Abalindi basebethuthumela ngokuyesaba, baba njengabafileyo.

5

Kodwa ingilosi yaphendula yathi kwabesifazana: Lingesabi lina; ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu obebethelwe;

6

kakho lapha; ngoba uvukile, njengokutsho kwakhe; wozani libone indawo lapho iNkosi ebilele khona.

7

Hambani masinyane litshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo; lizambona khona; khangelani, sengilitshelile.

8

Basebephuma engcwabeni ngokuphangisa belokwesaba lentokozo enkulu.

9

Kwathi besiyatshela abafundi bakhe, futhi khangela, uJesu wabahlangabeza, wathi: Mpilo enhle.

10

UJesu wasesithi kubo: Lingesabi.

11

Kwathi sebehamba, khangela, abanye kubalindi baya emzini babikela abapristi abakhulu konke okwenzakeleyo.

12

Sebebuthene labadala, benza icebo, banika abebutho imali enengi,

13

besithi: Kalibokuthi: Abafundi bakhe beze ebusuku bameba silele thina.

14

Futhi uba lokhu kuzwakala kumbusi.

15

Basebethatha imali benza njengalokhu ababekufundisiwe. Lalelilizwi landa phakathi kwamaJuda.

16

Kwathi abafundi abalitshumi lanye baya eGalili, entabeni uJesu;

17

sebembonile bamkhonza.

18

UJesu wasesondela wakhuluma labo, esithi: Wonke amandla aphiwe mina ezulwini lemhlabeni;

19

ngakho hambani;

20

libafundise ukugcina konke engililaye khona; futhi khangelani, mina ngilani.

Zulu Bible
Public Domain: No Info