Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Mathewu 16

1

AbaFarisi labaSadusi.

2

Kodwa waphendula wathi kubo: Kusihlwa lithi: Umkhathi muhle; ngoba isibhakabhaka sibomvu;

3

lekuseni lithi : Umkhathi mubi lamuhla; ngoba isibhakabhaka sibomvu sinyukubele. Bazenzisi, liyakwazi ukwehlukanisa umumo wesibhakabhaka; kodwa izibonakaliso zezikhathi lingeke yini?

4

Isizukulwana esibi lesifebayo sidinga isibonakaliso; kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso, ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi. Wasebatshiya, wahamba.

5

Sebefikile ngaphetsheya abafundi bakhe babekhohliwe ukuthatha izinkwa.

6

UJesu wasesithi kubo: Nanzelelani liqaphele.

7

Basebezindlisana besithi: Ngoba singathathanga izinkwa.

8

UJesu esekwazi wathi kubo: Lina abokholo oluncinyane?

9

Kalikaqedisisi yini, futhi kalikhumbuli izinkwa ezinhlanu zenkulungwane ezinhlanu?

10

Futhi lezinkwa eziyisikhombisa zenkulungwane ezine, lokuthi labutha izitsha ezingaki?

11

Kaliqedisisi njani, ukuthi bekungemayelana lesinkwa ebengi ku khuluma kini ukuthiliqaphele imvubelo yabaFarisi labaSadusi?

12

Basebeqedisisa ukuthi katshongo ukuthi baqaphele imvubelo yezinkwa.

13

Kwathi uJesu esefikile kungxenye zeKesariya yeFiliphu wababuza abafundi bakhe, esithi: Abantu bathi, mina, iNdodana yomuntu, ngingubani?

14

Basebesithi: Abanye bathi : NguJohane uMbhabhathizi.

15

Wathi kubo: Lina-ke lithi ngingubani?

16

USimoni Petro wasephendula wathi: Wena unguKristu, iNdodana.

17

UJesu wasephendula wathi kuye: Ubusisiwe.

18

Lami-ke ngiyakutshela, ukuthi wena unguPetro.

19

Futhi ngizakunika izihluthulelo zombuso wamazulu.

20

Wasebalayisisa abafundi ukuthi bangatsheli muntu ukuthi yena unguJesu onguKristu.

21

Kusukela kulesosikhathi uJesu waqala ukubatshengisa abafundi bakhe.

22

UPetro wasesiya laye eceleni waqala ukumkhuza esithi: Kakungabi kuwe, Nkosi; lokhu kakusoze kwenziwa kuwe.

23

Kodwa yena watshibilika wathi kuPetro: Suka ngemva kwami, Sathane.

24

UJesu wasesithi kubafundi bakhe: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami, kazidele, athathe isiphambano sakhe, angilandele.

25

Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe izamlahlekela; kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami uzayithola;

26

ngoba kuzamsizani umuntu nxa ezuza umhlaba wonke?

27

Ngoba iNdodana yomuntu izakuza ngenkazimulo kaYise.

28

Ngiqinisile ngithi kini: Bakhona abanye kwabemiyo lapha, abangasoze bezwe ukufa.

Zulu Bible
Public Domain: No Info