Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Numeri 26

1

Kwathi emva kwenhlupheko yakhuluma kuMozisi lakuEleyazare indodana kaAroni umpristi, isithi:

2

Thathani inani lonke lenhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli.

3

UMozisi loEleyazare umpristi basebekhuluma labo emagcekeni akoMowabi, eJodani eJeriko, besithi:

4

Babalekusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu abaphuma elizweni leGibhithe.

5

URubeni, izibulo likaIsrayeli. Amadodana kaRubeni: UHanoki, okwavela kuyeusendo lwabakoHanoki; koPalu, usendo lwabakoPalu;

6

koHezironi, usendo lwabakoHezironi; koKarimi, usendo lwabakoKarimi.

7

Lezi zinsendo zabakoRubeni; lalabo ababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lantathu lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amathathu.

8

Lamadodana kaPalu; uEliyabi.

9

Lamadodana kaEliyabi; oNemuweli loDathani loAbiramu. Yibo oDathani loAbiramu, ababizwa yinhlangano.

10

Lomhlaba wavula umlomo wawo, wabaginya loKora ekufeni kwaleloqembu.

11

Kodwa abantwana bakaKora kabafanga.

12

Amadodana kaSimeyoni ngensendo zawo: KoNemuweli, usendo lwabakoNemuweli; koJamini, usendo lwabakoJamini; koJakini, usendo lwabakoJakini;

13

koZera, usendo lwabakoZera; koShawuli, usendo lwabakoShawuli.

14

Lezi zinsendo zabakoSimeyoni; izinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili lamakhulu amabili.

15

Amadodana kaGadi ngensendo zawo: KoZefoni, usendo lwabakoZefoni; koHagi, usendo lwabakoHagi; koShuni, usendo lwabakoShuni;

16

koOzini, usendo lwabakoOzini; koEri, usendo lwabakoEri;

17

koArodi, usendo lwabakoArodi; koAreli, usendo lwabakoAreli.

18

Lezi zinsendo zamadodana kaGadi, njengababaliweyo babo, inkulungwane ezingamatshumi amane lamakhulu amahlanu.

19

Amadodana kaJuda ayengoEri loOnani; oEri loOnani basebefela elizweni leKhanani.

20

Njalo amadodana kaJuda ngensendo zawo yila: KoShela, usendo lwabakoShela; koPerezi, usendo lwabakoPerezi; koZera, usendo lwabakoZera.

21

Lamadodana kaPerezi yila: KoHezironi, usendo lwabakoHezironi; koHamuli, usendo lwabakoHamuli.

22

Lezi zinsendo zikaJuda, njengababaliweyo babo, inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lesithupha lamakhulu amahlanu.

23

Amadodana kaIsakari ngensendo zawo: K oThola, usendo lwabakoThola; koPhuwa, usendo lwabakoPhuwa;

24

koJashubi, usendo lwabakoJashubi; koShimroni, usendo lwabakoShimroni.

25

Lezi zinsendo zikaIsakari, njengababaliweyo babo, inkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lane lamakhulu amathathu.

26

Amadodana kaZebuluni ngensendo zawo: KoSeredi, usendo lwabakoSeredi; koEloni, usendo lwabakoEloni; koJaleli, usendo lwabakoJaleli.

27

Lezi zinsendo zabakoZebuloni, njengababaliweyo babo, inkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lamakhulu amahlanu.

28

Amadodana kaJosefa ngensendo zawo ayengoManase loEfrayimi.

29

Amadodana kaManase: KoMakiri, usendo lwabakoMakiri; uMakiri wasezala uGileyadi; koGileyadi, usendo lwabakoGileyadi.

30

La ngamadodana kaGileyadi: K oIyezeri, usendo lwabakoIyezeri; koHeleki, usendo lwabakoHeleki;

31

la ko Asiriyeli, usendo lwabakoAsiriyeli; la ko Shekema, usendo lwabakoShekema;

32

la ko Shemida, usendo lwabakoShemida; la ko Heferi, usendo lwabakoHeferi.

33

Njalo uZelofehadi indodana kaHeferi wayengelamadodana, kodwa amadodakazi. Lamabizo amadodakazi kaZelofehadi ayengoMahla, loNowa, uHogila, uMilka, loTiriza.

34

Lezi zinsendo zikaManase, lababaliweyo babo, inkulungwane ezingamatshumi amahlanu lambili lamakhulu ayisikhombisa.

35

La ngamadodana kaEfrayimi ngensendo zawo: KoShuthela, usendo lwabakoShuthela; koBekeri, usendo lwabakoBekeri; koTahani, usendo lwabakoTahani.

36

Lala ngamadodana kaShuthela: KoErani, usendo lwabakoErani.

37

Lezi zinsendo zamadodana kaEfrayimi, njengababaliweyo babo, inkulungwane ezingamatshumi amathathu lambili lamakhulu amahlanu. La ngamadodana kaJosefa ngensendo zawo.

38

Amadodana kaBhenjamini ngensendo zawo: KoBhela, usendo lwabakoBhela; koAshibeli, usendo lwabakoAshibeli; koAhiramu, usendo lwabakoAhiramu;

39

koShefufamu, usendo lwabakoShefufamu; koHufamu, usendo lwabakoHufamu.

40

Lamadodana kaBhela ayenguAridi loNamani: KoAridi , usendo lwabakoAridi; koNamani, usendo lwabakoNamani.

41

La ngamadodana kaBhenjamini ngensendo zawo; lababaliweyo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu lamakhulu ayisithupha.

42

La ngamadodana kaDani ngensendo zawo: KoShuhamu, usendo lwabakoShuhamu. Lezi zinsendo zikaDani ngensendo zazo.

43

Zonke insendo zabakoShuhamu, njengababaliweyo babo, babeyizinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lane lamakhulu amane.

44

Amadodana kaAsheri ngensendo zawo: KoJimna, usendo lwabakoJimna; koIshivi, usendo lwabakoIshivi; koBeriya, usendo lwabakoBeriya.

45

Kumadodana kaBeriya: KoHeberi, usendo lwabakoHeberi; koMalikiyeli, usendo lwabakoMalikiyeli.

46

Lebizo lendodakazi kaAsheri lalinguSera.

47

Lezi zinsendo zamadodana kaAsheri, njengababaliweyo babo; inkulungwane ezingamatshumi amahlanu lantathu lamakhulu amane.

48

Amadodana kaNafithali ngensendo zawo: KoJazeli, usendo lwabakoJazeli; koGuni, usendo lwabakoGuni;

49

koJezeri, usendo lwabakoJezeri; koShilema, usendo lwabakoShilema.

50

Lezi zinsendo zikaNafithali ngensendo zazo; lababaliweyo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu lamakhulu amane.

51

Laba ngababaliweyo babantwana bakoIsrayeli, inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lanye lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amathathu.

52

yasikhuluma kuMozisi isithi:

53

Kulaba ilizwe lizakwehlukaniswa libe yilifa njengenani lamabizo.

54

Kwabanengi uzakwengeza ilifa labo, lakwabalutshwana uzanciphisa ilifa labo; ngulowo lalowo uzanikwa ilifa lakhe njengababaliweyo bakhe.

55

Loba kunjalo ilizwe lizakwehlukaniswa ngenkatho; ngokwamabizo ezizwe zaboyise bazalidla ilifa.

56

Ngokwenkatho ilifa lalo lizakwehlukaniswa phakathi kwabanengi labalutshwana.

57

Lalaba ngababalwayo bamaLevi ngensendo zawo; koGerishoni, usendo lwabakoGerishoni; koKohathi, usendo lwabakoKohathi; koMerari, usendo lwabakoMerari.

58

Laba zinsendo zabakoLevi; usendo lwabakoLibini, usendo lwabakoHebroni, usendo lwabakoMahli, usendo lwabakoMushi, usendo lwabakoKora. UKohathi wasezala uAmramu.

59

Lebizo lomkaAmramu lalinguJokebedi, indodakazi kaLevi, uninaowamzalela uLevi eGibhithe; njalo wamzalela uAmramu oAroni loMozisi loMiriyamu udadewabo.

60

UAroni wazalelwa uNadabi loAbihu, uEleyazare loIthamari.

61

Kodwa uNadabi loAbihu bafa lapho banikela umlilo ongejwayelekanga phambi kweN.

62

Lababalwayo babo babeyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lantathu, bonke abesilisa kusukela kolenyanga kusiya phezulu.

63

Laba ngababalwa nguMozisi loEleyazare umpristi, ababala abantwana bakoIsrayeli emagcekeni akoMowabi eJodani eJeriko.

64

Kodwa phakathi kwalabo kwakungekho muntu wababalwayo nguMozisi loAroni umpristi, lapho bebala abantwana bakoIsrayeli enkangala yeSinayi;

65

ngoba yayithe ngabo: Bazakufa lokufa enkangala.

Zulu Bible
Public Domain: No Info