Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Numeri 18

1

yasisithi kuAroni: Wena lamadodana akho lendlu kayihlo kanye lawe.

2

Labafowenu, isizwe sakoLevi, isizwe sikayihlo, basondeze-ke lawe ukuze bahlanganiswe lawe.

3

Bazagcina umlayo wakho, lemfanelo zethente lonke.

4

Bazahlanganiswa lawe, bagcine imfanelo zethente lenhlangano kuyo yonke inkonzo yethente; kodwa owemzini kayikusondela kini.

5

Njalo lizagcina imfanelo zendlu engcwele lemfanelo zelathi.

6

Mina-ke, khangelani, ngithethe abafowenu amaLevi bevela phakathi kwabantwana bakoIsrayeli.

7

Ngakho wena lamadodana akho kanye lawe lizagcina ubupristi benu kuzo zonke izinto zelathi. Nginike ubupristi benu bube ngumsebenzi wesipho; kodwa owemzini osondelayo uzabulawa.

8

yasisithi kuAroni: Mina-ke, khangela, ngikunike ukuphathwa kweminikelo yami yokuphakanyiswa yazo zonke izinto ezingcwele zabantwana bakoIsrayeli.

9

Lokhu kuzakuba ngokwakho okuvela ezintweni ezingcwelengcwele, zivela emlilweni.

10

Lizakudlela engcweleni yezingcwele; wonke owesilisa uzakudla; kuzakuba ngcwele kuwe.

11

Lalokhu ngokwakho: Umnikelo wokuphakanyiswa wesipho sabo, layo yonke iminikelo yokuzunguzwa yabantwana bakoIsrayeli.

12

Ikhethelo lonke lamafutha, lekhethelo lonke lewayini elitsha, lelamabele.

13

Izithelo zokuqala zakho konke okuselizweni labo abazakuletha eNni kuzakuba ngokwakho.

14

Konke okwehlukanisiweyo koIsrayeli kuzakuba ngokwakho.

15

Konke okuvula isizalo, kwayo yonke inyama abakuletha eNni, phakathi kwabantu laphakathi kwezifuyo, kuzakuba ngokwakho.

16

Lalezo ezizahlengwa uzazihlenga kusukela sezilenyanga, njengesilinganiso sakho.

17

Kodwa izibulo lenkomo, kumbe izibulo lemvu, kumbe izibulo lembuzi, awuyikuwahlenga, angcwele.

18

Lenyama yawo izakuba ngeyakho, njengesifuba esizunguziweyo lanjengomlenze wokunene, kuzakuba ngokwakho.

19

Yonke iminikelo yokuphakanyiswa yezinto ezingcwele abantwana bakoIsrayeli abayinikela eNni ngiyinike wena lamadodana akho lamadodakazi akho kanye lawe, ngesimiso esilaphakade.

20

yasisithi kuAroni: Kawuyikudla ilifa elizweni labo, kawuyikuba lesabelo phakathi kwabo; ngiyisabelo sakho lelifa lakho phakathi kwabantwana bakoIsrayeli.

21

Khangela-ke, nginike abantwana bakoLevi konke okwetshumi koIsrayeli kube yilifa, ngomsebenzi wabo abawenzayo.

22

Njalo abantwana bakoIsrayeli bangabe besasondela ethenteni lenhlangano.

23

Kodwa amaLevi azakwenza inkonzo yethente lenhlangano.

24

Ngoba okwetshumi kwabantwana bakoIsrayeli abakunikela eNni kube ngumnikelo wokuphakanyiswa, ngikunike amaLevi kube yilifa.

25

yasikhuluma kuMozisi isithi:

26

Futhi uzakhuluma kumaLevi uthi kuwo: Nxa lithatha ebantwaneni bakoIsrayeli okwetshumi engilinike khona, kuvela kubo kube yilifa lenu, lizanikela kokwakho umnikelo wokuphakanyiswa weN, kube ngokwetshumi kwalokho okwetshumi.

27

Lomnikelo wenu wokuphakanyiswa uzabalelwa lina, njengamabele ebala lokubhulela lanjengokugcwala kwesikhamelo sewayini.

28

Ngalokhu lani lizanikela umnikelo wokuphakanyiswa weN kukho konke okwetshumi kwenu elikwemukelayo ebantwaneni bakoIsrayeli; lizanika kokwayo umnikelo wokuphakanyiswa weN, kuAroni umpristi.

29

Kuzo zonke izipho zenu lizanikela wonke umnikelo wokuphakanyiswa weN; ekhethelweni lonke lazo, ingxenye yayo engcwelisiweyo evela kuyo.

30

Futhi uzakuthi kuwo: Lapho linikela ikhethelo lazo elivela kuzo, kuzabalelwa amaLevi njengesivuno sebala lokubhulela lanjengesivuno sesikhamelo sewayini.

31

Lizakudla lokho endaweni zonke, lina lendlu yenu, ngoba kungumvuzo wenu ngomsebenzi wenu ethenteni lenhlangano.

32

Njalo kaliyikuthwala isono ngenxa yakho, lapho seliphakamisile ikhethelo lakho kukho.

Zulu Bible
Public Domain: No Info