Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Zakariya 11

1

Vula iminyango yakho, wena Lebhanoni.

2

Qhinqa isililo, wena sihlahla sefiri.

3

Kulelizwi lokuqhinqa isililo kwabelusi, ngoba udumo lwabo luyachithwa.

4

Itsho njalo uNkulunkulu wami: Yelusa izimvu;

5

obathengi bazo; labelusi bazo kabalasihawu ngazo.

6

Ngoba kangisayikuyekela abahlali belizwe, itsho iN; kodwa khangela, ngizanikela abantu, ngulowo lalowo esandleni sikamakhelwane wakhe, lesandleni senkosi yakhe; njalo bazaliphahlaza ilizwe, njalo kangiyikubophula esandleni sabo.

7

Njalo ngizakwelusa izimvu zokuhlatshwa.

8

Ngasengiquma abelusi abathathu ngenyanga eyodwa; lomphefumulo wami wadabuka ngabo, lomphefumulo wabo lawo wangenyanya.

9

Ngasengisithi: Kangi sa yikulelusa; ofayo kafe.

10

Ngasengithatha intonga yami, uBuhle, ngayiqamula, ukuze ngephule isivumelwano sami engangisenze labantu bonke.

11

Sephulwa-ke ngalolosuku; ngakho-ke eziyangekileyo zezimvu.

12

Ngasengisithi kizo: Uba kulungile emehlweni enu, nikani inkokhelo yami; kodwa uba kunge njalo , yekelani.

13

yasisithi kimi: Ziphosele kumbumbi.

14

Ngasengiqamula intonga yami yesibili, uZibopho, ukuze ngephule ubuzalwane phakathi kukaJuda loIsrayeli.

15

yasisithi kimi: Zithathele futhi izikhali zomelusi oyisithutha.

16

Ngoba khangela, ngizavusa umelusi elizweni; o ngayikuhambela eziqunyiweyo, adabule iziqa amasondo azo.

17

Maye kumelusi ongasizi lutho.

Zulu Bible
Public Domain: No Info