Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele
← 1

Mika 2

3 →
1

Maye kwabaceba ububi, benze okubi.

2

Njalo bahawukela amasimu, ba wa phange; ngokunjalo bayacindezela indoda lendlu yayo, yebo, umuntu lelifa lakhe.

3

Ngakho itsho njalo iN: Khangela, ngiyacabanga okubi.

4

Ngalolosuku kuzaphakanyiswa.

5

Ngakho kawuyikuba lophosela intambo.

6

Lingaprofethi, bayaprofetha kawayikusuka.

7

Wena obizwa ngokuthiuyindlu kaJakobe, umoya weN ufinyeziwe yini? Lezi yizenzo zayo yini? Amazwi ami kawenzi okuhle yini kohamba ngobuqotho?

8

Kodwa mandulo abantu bami basukume baba yisitha.

9

Abesifazana babantu bami libaxotshile.

10

Sukumani, lihambe, ngoba le kayisiyo indawo yokuphumula.

11

Uba umuntu ohamba ngo moya lenkohliso eqamba amanga.

12

Isibili ngizakubuthanisa, Jakobe, wena wonke.

13

Umfohli ukhuphukile phambi kwabo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info