Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Levitikusi 22

1

yasikhuluma kuMozisi isithi:

2

Tshono kuAroni lakumadodana akhe ukuthi bazehlukanise; ngoba zingcwele kimi: NgiyiN.

3

Tshono kibo uthi : Loba nguwuphi umuntu ezizukulwaneni zenu owenzalo yenu yonke osondela ezintweni ezingcwele, abantwana bakoIsrayeli abazingcwelisela iN, nxa ukungcola kwakhe kuphezu kwakhe.

4

Ngulowo lalowo owenzalo kaAroni, ongumlephero, loba olokugobhoza, kangadli ezintweni ezingcwele aze ahlambuluke,

5

kumbe loba ngubani othinta loba yiyiphi into ehuquzelayo, angcoliswa yiyo,

6

umuntu othinta lokhu uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe, angadli okwezinto ezingcwele ngaphandle kokuthi ageze umzimba wakhe ngamanzi.

7

Nxa selitshonile ilanga uzahlambuluka; lemva kwalokho angadla okwezinto ezingcwele, ngoba kuyikudla kwakhe.

8

Ingcuba lokudatshuliweyo kangakudli ukuzingcolisa ngakho. NgiyiN.

9

Ngakho bazagcina umlayo wami, ukuze bangathwali isono ngawo, bafele kuso, sebewungcolisile. Ngiyebangcwelisayo.

10

Njalo kakho owemzini ozakudla into engcwele. Ohlala lompristi loyisisebenzi esiqatshiweyo kangadli into engcwele.

11

Kodwa uba umpristi ethenga umuntu eyintengo yemali yakhe, yena angadla okwayo, lozelwe emzini wakhe, bona bangadla okokudla kwakhe.

12

Lendodakazi yompristi, uba isiba ngeyendoda yemzini, yona kayingadli okomnikelo wezinto ezingcwele.

13

Kodwa indodakazi yompristi, nxa ingumfelokazi loba ingelahliweyo ingelanzalo, isibuyele emzini kayise.

14

Njalo nxa umuntu esidla into engcwele ngokungazi, uzakwengezelela kuyo ingxenye yesihlanu yayo, anike umpristi into engcwele.

15

Njalo kabayikungcolisa izinto ezingcwele zabantwana bakoIsrayeli abaziphakamisela iN,

16

babenze bathwale ububi becala, lapho besidla izinto zabo ezingcwele; ngoba ngiyebangcwelisayo.

17

yasikhuluma kuMozisi isithi:

18

Tshono kuAroni, lakumadodana akhe, lakubo bonke abantwana bakoIsrayeli, uthi kubo: Ngulowo lalowo owendlu kaIsrayeli, lowabezizweni koIsrayeli, ozanikela umnikelo wakhe ngezithembiso zabo zonke, langokweminikelo yabo yonke yesihle, abazayinikela eNni kube ngumnikelo wokutshiswa,

19

ukuze lemukeleke, iduna elingelasici, elezinkomo, elezimvu, loba elembuzi.

20

Linganikeli loba ngakuphi okulesici kukho, ngoba kakuyikwemukeleka kini.

21

Umuntu, nxa enikela-ke umhlatshelo weminikelo yokuthula eNni.

22

Eziyiziphofu, kumbe ezephukileyo, kumbe eziyizilima, kumbe ezilensumpa.

23

Kodwa inkunzi loba imvu elesitho eselulekileyo kumbe esidundubeleyo lingayinikela ibe ngumnikelo wesihle; kodwa kayiyikwemukeleka ukuba ngeyesithembiso.

24

Njalo linganikeli eNni okuhluzukileyo kumbe okugxotshiweyo loba okudatshuliweyo loba okuqunyiweyo; lingakwenzi elizweni lakini.

25

Ngokuvela esandleni sowemzini linganikeli isinkwa sikaNkulunkulu wenu okuvela kuzo zonke lezi.

26

yasikhuluma kuMozisi isithi:

27

Nxa kuzalwa inkunzi loba imvu loba imbuzi, izakuba ngaphansi kukanina insuku eziyisikhombisa. Njalo kusukela kusuku lwesificaminwembili njalo kusiya phambili izakwemukeleka ibe ngumnikelo, umnikelo owenzelwe ngomlilo.

28

Kodwa inkomokazi loba imvukazi lingayihlabi lomntwana wayo ngasuku lunye.

29

Njalo nxa lihlabela umhlatshelo wokubonga, lizawuhlaba ukuze lemukeleke.

30

Uzadliwa ngalolosuku, lingatshiyi okwawo kuze kube sekuseni. NgiyiN.

31

Ngakho gcinani imilayo yami, liyenze. NgiyiN.

32

Njalo lingeyisi ibizo lami elingcwele,

33

eyalikhupha elizweni leGibhithe ukuze ngibe nguNkulunkulu wenu. NgiyiN.

Zulu Bible
Public Domain: No Info