Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Hoseya 7

1

Lapho bengingelapha uIsrayeli, khona isiphambeko sikaEfrayimi sembulwa, lobubi ngaphandle.

2

Njalo kabangatsho enhliziyweni yabo ukuthingiyabukhumbula bonke ububi kobuso bami.

3

Bayayithokozisa abo.

4

Bonke inhlama kuze kube sekubileni kwayo.

5

Kulusuku lwenkosi; yelulela isandla sayo kanye labaklolodayo.

6

Ngoba zalungisa libhebhe njengomlilo olelangabi.

7

Zonke ziyatshisa njengeziko; zidle abehluleli bazo; amakhosi azo wonke phakathi kwazo ongibizayo.

8

UEfrayimi yena uzihlanganise lezizwe; uEfrayimi uliqebelengwana elingaphendulwanga.

9

Abezizwe yena kazi.

10

Lokuzigqaja eNni uNkulunkulu wabo, kabayidingi ngakho konke lokhu.

11

Njalo uEfrayimi eAsiriya.

12

Lapho behamba ngizakwendlala ebandleni labo.

13

Maye kibo, ngoba babalekile kimi! Incithakalo amanga bemelene lami.

14

Kabakhaleli-ke, bayaphambuka bemelene lami.

15

Lanxa mina ngi ba laya izingalo zabo, kanti baceba okubi bemelene lami.

16

Bayaphenduka kodwakunge koPhezukonke leGibhithe.

Zulu Bible
Public Domain: No Info