Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Daniyeli 12

1

Langalesosikhathi uMikayeli uzasukuma, isiphathamandla esikhulu esimela abantwana babantu bakini.

2

Labanengi babo.

3

Njalo abahlakaniphileyo.

4

Kodwa wena, Daniyeli, vala lamazwi. Abanengi bazagijima baye le lale, lolwazi luzakwandiswa.

5

Mina, Daniyeli, ngasengibona, khangela-ke, abanye ababili bemi, omunye enganeno kokhumbi lomfula lomunye engaphetsheya kokhumbi lomfula.

6

Kwasekuthiwa kulowomuntu ogqoke ilembu elicolekileyo?

7

Ngasengisizwa lowomuntu ogqoke ilembu elicolekileyo, zonke lezizinto zizaphela.

8

Mina ngasengisizwa, kodwa kangiqedisisanga. Ngasengisithi: Nkosi yami, kuzakuba yini ukuphela kwalezizinto?

9

Wasesithi: Hamba, Daniyeli, ngoba amazwi avalelwe ananyekwa.

10

Abanengi bazahlanjululwa.

11

Njalo kusukela esikhathini sokususwa ko mnikelooqhubekayo.

12

Ubusisiwe olindayo aze afinyelele ezinsukwini eziyinkulungwane lamakhulu amathathu lamatshumi amathathu lanhlanu.

13

Kodwa wena, hamba kuze kube sekupheleni.

Zulu Bible
Public Domain: No Info