Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Hezekeli 44

1

Wasengibuyisela nge ndlela, elalivalekile.

2

yasisithi kimi: Lelisango lizahlala livaliwe, kaliyikuvulwa, kakulamuntu ozangena ngalo; ngoba iN, uNkulunkulu kaIsrayeli, ingene ngalo, ngakho lizakuba livalekile.

3

Libengelesiphathamandla; isiphathamandla.

4

Wasengiletha nge ndlela yesango lenyakatho ngaphambi kwendlu.

5

yasisithi kimi: Ndodana yomuntu, beka inhliziyo yakho, ubone ngamehlo akho.

6

Njalo uzakuthi kibo abavukelayo, lina ndlu kaIsrayeli.

7

Ngoba lingenisile abezizwe, futhi bephulile isivumelwano sami ngamanyala enu wonke.

8

Njalo kaligcinanga umlindo wezinto zami ezingcwele; kodwa lizimisele abagcini bomlindo wami endaweni yami engcwele.

9

Itsho njalo iNkosi uJehova: Kakula muntuwezizwe, kumbe ongasokanga enyameni, ozangena endaweni yami engcwele, kuye wonke owezizwe ophakathi kwabantwana bakoIsrayeli.

10

Kodwa amaLevi asuka aya khatshana lami.

11

Kube kanti azakuba yizikhonzi.

12

Ngenxa yokuthi bebakhonze phambi kwezithombe zabo, baba yisikhubekiso sesiphambeko kuyo indlu yakoIsrayeli, ngalokho ngiphakamise isandla sami ngimelene labo.

13

Njalo kabayikusondela kimi, lamanyala abo abawenzileyo.

14

Kodwa ngizabenza abagcini bomlindo wendlu.

15

Kodwa abapristi abangamaLevi, itsho iNkosi uJehova.

16

Bona bazangena endaweni yami engcwele, bona basondele etafuleni lami.

17

Kuzakuthi-ke lapho bengena emasangweni eguma elingaphakathi, kodwa uboya bezimvu kabuyikuza phezu kwabo, besakhonza emasangweni eguma elingaphakathi, langaphakathi.

18

Kuzakuba lamaqhiye babe enkalweni zabo, bangabhinci ngokuginqisayo.

19

Lalapho bephumela egumeni elingaphandle, ngitshoegumeni elingaphandle besiya ebantwini.

20

Futhi kabayikuphuca amakhanda abo; bazagela lokugela amakhanda abo.

21

Futhi kabayikunatha iwayini.

22

Njalo kabayikuzithathela umfelokazi babe ngabafazi, kodwa bazathatha izintombi ezimsulwa zenzalo yendlu yakoIsrayeli, loba umfelokazi ongumfelokazi wompristi.

23

Njalo bazafundisa abantu bami.

24

Lekuphikisaneni bona bazakuma ekwahluleleni.

25

Njalo kabayikuza emuntwini ofileyo.

26

Langemva kokuhlanjululwa kwakhe bazambalela insuku eziyisikhombisa.

27

Langosuku azangena ngalo endaweni engcwele, egumeni elingaphakathi, itsho iNkosi uJehova.

28

Lokhu kuzakuba yilifa kubo; mina ngiyinzuzo yabo.

29

Bona bazakudla umnikelo wokudla.

30

Lokuqala kwazo zonke izithelo zokuqala zakho konke, lawo wonke umnikelo wakho konke.

31

Abapristi kabayikudla loba kuyini okuzifeleyo, loba okudatshuliweyo, okwenyoni kumbe okwenyamazana.

Zulu Bible
Public Domain: No Info