Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Hezekeli 27

1

Ilizwi leN laselifika kimi lisithi:

2

Wena-ke, ndodana yomuntu, phakamisa isililo ngeTire,

3

uthi kiyo iTire, ehlezi ngasekungeneni kolwandle.

4

Imingcele yakho isenhliziyweni yezinlwandle; abakhi bakho baphelelise ubuhle bakho.

5

Benzile wonke amapulanka akho nge zihlahla zefiri.

6

Ng ama-okhi eBashani.

7

Ilembu elicolekileyo kakhulu.

8

Abakhileyo beSidoni leArvadi.

9

Abadala beGebali.

10

AmaPerisiya.

11

Amadodana eArvadi lebutho lakho.

12

ITarshishi.

13

IJavani.

14

Abendlu kaTogarima.

15

Amadodana eDedani ayengabathengiselani bakho.

16

ISiriya yayingumthengiselani wakho ngenxa yokwanda kwemisebenzi yakho.

17

UJuda lelizwe lakoIsrayeli babengabathengiselani bakho, benana impahla yakho ngengqoloyi.

18

IDamaseko yayingumthengiselani wakho ngobunengi bemisebenzi yakho, ngenxa yobunengi benotho yonke.

19

Njalo iDani leJavani yayihamba isiya le lale yazinikela empahleni zakho kwakuyimpahla yakho yokuthengiselana.

20

IDedani yayingumthengiselani wakho ngamalembu aligugu ezinqola.

21

IArabhiya babengabathengiselani besandla sakho, ngamawundlu lezinqama lezimbuzi, ngalezi babethengiselana lawe.

22

Abathengiselani beShebha, langamatshe wonke aligugu, legolide.

23

IHarani leKane.

24

Laba babengabathengiselani bakho ngezinto ezipheleleyo, ngezigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka, langamabhokisi omsedari elembu elifekethisiweyo, abotshwe aqiniswa ngezintambo, phakathi kokuthengiswayo kwakho.

25

Imikhumbi.

26

Abagwedli bakho bakusa emanzini amanengi.

27

Inotho yakho.

28

Ngelizwi lokukhala kwabatshayeli bakho bomkhumbi.

29

Njalo bonke abaphatha.

30

Bazwakalise ilizwi labo bemelene lawe,

31

bazenze ompabanga ngokupheleleyo ngenxa yakho.

32

Lekulileni kwabo bazaphakamisa isililo ngawe?

33

Ekuphumeni kwezimpahla zakho zokuthengiselana ezinlwandle.

34

Nge sikhathi okwephulwa ngaso ezinlwandle.

35

Bonke abakhileyo bezihlenge.

36

Abathengiselani phakathi kwabantu.

Zulu Bible
Public Domain: No Info