Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Hezekeli 26

1

Kwasekusithi ngomnyaka wetshumi lanye, ngolokuqala lwenyanga, ilizwi leN lafika kimi, lisithi:

2

Ndodana yomuntu, ngenxa yokuthi iTire itshilo ngeJerusalema.

3

Ngakho itsho njalo iNkosi uJehova: Khangela, ngimelane lawe, wena Tire, ngenze izizwe ezinengi zenyuke zimelane lawe.

4

Njalo zizachitha imiduli yeTire, zibhidlizele phansi imiphotshongo yayo; ngiphale inhlabathi yayo kuyo, ngiyenze.

5

Izakuba yindawo yokuchayela amambule.

6

Lamadodakazi ayo asensimini azabulawa ngenkemba.

7

Ngoba itsho njalo iNkosi uJehova: Khangela, ngizaletha phezu kweTire uNebhukadirezari inkosi yeBhabhiloni.

8

Uzabulala ngenkemba amadodakazi akho ensimini.

9

Uzamisa imigqala yokudiliza imelane lemiduli yakho, adilizele phansi imiphotshongo yakho ngezinkemba zakhe.

10

Ngenxa yobunengi bamabhiza akhe uthuli lwawo luzakusibekela; imiduli yakho izanyikinywa ngumsindo wabagadi bamabhiza lamavili lezinqola, nxa ezangena emasangweni akho, njengokungena emzini ofohlelwayo.

11

Ngamasondo amabhiza akhe uzanyathela zonke izitalada zakho; uzabulala abantu bakho ngenkemba, lensika zakho eziqinileyo ziwele emhlabathini.

12

Njalo bazaphanga inotho yakho.

13

Ngizakwenza kuphele umsindo wengoma zakho.

14

Njalo ngizakwenza ube lidwala elize.

15

Itsho njalo iNkosi uJehova kuyo iTire: Izihlenge kaziyikunyikinyeka yini ngomdumo wokuwa kwakho?

16

Khona zonke iziphathamandla zolwandle.

17

Zizakuphakamisela isililo!

18

Khathesi izihlenge zizathuthumela.

19

Ngoba itsho njalo iNkosi uJehova: Lapho ngizakwenza ubengumuzi olunxiwa, njengemizi engahlalwayo; lapho ngizakwenyusa ukujula phezu kwakho, lamanzi amanengi akusibekele;

20

khona ngizakwehlisela phansi lalabo abehlela emgodini.

21

Ngizakwenza ube ngokwesabekayo okukhulu.

Zulu Bible
Public Domain: No Info