Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Hezekeli 24

1

Ilizwi leNKOSI laselifika kimi, ngomnyaka wesificamunwemunye, ngenyanga yetshumi, ngolwetshumi lwenyanga, lisithi:

2

Ndodana yomuntu, zibhalele ibizo losuku, lwalona lolusuku; inkosi yeBhabhiloni yazimisa ukumelana leJerusalema ngalona lolusuku.

3

Njalo tshono umfanekiso,

4

ubuthele iziqa zayo kiyo, zonke iziqa ezinhle.

5

Thatha ikhethelo lomhlambi, ubuthelele lamathambo ngaphansi kwayo, kwenze kubile kuhle, kuphekwe lamathambo phakathi kwayo.

6

Ngakho itsho njalo iNkosi uJehova: Maye kuwoumuzi wegazi.

7

Ngoba igazi lawo liphakathi kwawo, ulibeke edwaleni elize.

8

Ukuze ngivuse intukuthelo, ukuze ngiphindisele impindiselo, ngibekile igazi lawo edwaleni elize, ukuze lingagqitshelwa.

9

Ngakho itsho njalo iNkosi uJehova: Maye kuwoumuzi wegazi.

10

Yandisa izinkuni, uphembe umlilo, uqede inyama.

11

Ubusuyibeka phezu kwamalahle ayo ingelalutho, ukuze kutshise.

12

I zi dinisile ngomtshikatshika, lomengulo wayo omnengi kawuphumanga kuyo. Umengulo wayo usemlilweni.

13

Kulamanyala ekungcoleni kwakho; ngoba ngikuhlambulule, kodwa kawuhlambulukanga, kawuyikuhlambuluka ekungcoleni kwakho futhi.

14

Mina N ngikhulumile; kuzafika.

15

Ilizwi leN lafika kimi futhi, lisithi:

16

Ndodana yomuntu, khangela, ngizasusa kuwe isiloyiso samehlo akho ngokutshaya.

17

Bubula, uthule, ungenzi isililo ngabafileyo.

18

Ngasengikhuluma labantu ekuseni, lakusihlwa umkami wafa. Ngasengisenza ekuseni njengokulaywa kwami.

19

Abantu basebesithi kimi: Kawuyikusitshela yini ukuthi lezizinto ziyini kithi, ukuthi wenze nje ?

20

Ngasengisithi kubo: Ilizwi leN lafika kimi lisithi:

21

Tshono kuyo indlu kaIsrayeli: Itsho njalo iNkosi uJehova: Khangela, ngizangcolisa indawo yami engcwele.

22

Khona lizakwenza njengoba ngenzile; kaliyikumbomboza indevu zendebe yangaphezulu.

23

Lamaqhiye enu azakuba phezu kwamakhanda enu.

24

Ngokunjalo uHezekeli uzakuba yisibonakaliso kini.

25

Futhi, wena ndodana yomuntu, kakuyikuba njaloyini ngalolosuku lapho engizasusa kubo inqaba yabo,

26

ngalolosuku kuzafika kuwe ophunyukileyo, ukwenza indlebe zakhozizwe?

27

Ngalolosuku umlomo wakho uzavulekela yena ophunyukileyo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info