Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Hezekeli 22

1

Ilizwi leN laselifika kimi lisithi:

2

Wena-ke, ndodana yomuntu, uzakwehlulela yini.

3

Ubususithi: Itsho njalo iNkosi uJehova: Umuzi ochitha igazi phakathi kwawo.

4

Wena usulecala.

5

Abaseduze labakhatshana lawe bazakuhleka usulu, wena ongcolileyo ngebizo, ogcwele isiphithiphithi.

6

Khangela, iziphathamandla zakoIsrayeli zaziphakathi kwakho.

7

Baphathe uyihlo lonyoko ngokweyisa kuwe.

8

Uzidelele izinto zami ezingcwele.

9

Abantu abahlebayo.

10

Bembule ubunqunu baboyise phakathi kwakho.

11

Futhi omunye wenze amanyala lomfazi kamakhelwane wakhe.

12

Phakathi kwakho bemukele izipho.

13

Khangela-ke ngitshayile isandla sami.

14

Inhliziyo yakho izakuma yini, kumbe izandla zakho ziqine, ensukwini engizaphathana lawe.

15

Ngikuhlakaze phakathi kwezizwe.

16

Njalo uzangcoliswa phakathi kwakho emehlweni abezizwe.

17

Ilizwi leN laselifika kimi lisithi:

18

Ndodana yomuntu, indlu kaIsrayeli isibengamanyele kimi.

19

Ngakho itsho njalo iNkosi uJehova: Ngoba lonke selibengamanyele, ngakho khangelani, ngizalibuthelela phakathi kweJerusalema.

20

Njengobabebuthelela isiliva lethusi.

21

Yebo, ngizalibuthelela, ngivuthele phezu kwenu.

22

Njengesiliva sincibilikiswa phakathi kwesithando, ngokunjalo lizancibilikiswa phakathi kwaso.

23

Ilizwi leN laselifika kimi lisithi:

24

Ndodana yomuntu, wothi kiyo: Wena uyilizwe elingahlanjululwanga, le linganethwanga ngosuku lwentukuthelo.

25

Ugobe lwabaprofethi bayo phakathi kwayo, benza abafelokazi baba banengi phakathi kwayo.

26

Abapristi bayo.

27

Iziphathamandla zayo phakathi kwayo.

28

Labaprofethi bayo babacombe ngekalaga.

29

Abantu belizwe bacindezele ng ocindezelo, baphanga impango.

30

Njalo ngadinga umuntu phakathi kwabo.

31

Ngakho ngithululele intukuthelo yami phezu kwabo.

Zulu Bible
Public Domain: No Info