Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Jeremiya 8

1

Ngalesosikhathi, itsho iN, bazakhupha amathambo amakhosi akoJuda, lamathambo eziphathamandla zayo, lamathambo abapristi, lamathambo abaprofethi, lamathambo abahlali beJerusalema, emangcwabeni abo;

2

baweneke

3

Njalo ukufa kuzakhethwa kulempilo yiyo yonke insali yabaseleyo balolusapho olubi, itsho yamabandla.

4

Uzakuthi kibo futhi: Itsho njalo IN: Bazakuwa bangavuki yini? Uzaphambuka angaphenduki yini?

5

Pho,baphambukelani lababantu eJerusalema ngokuphambuka

6

Ngilalele ngezwa,

7

Yebo ingabuzane emazulwini liyazazi izikhathi zalo ezimisiweyo;

8

Litsho njani ukuthi : Sihlakaniphile, lomlayo weN ulathi?

9

Abahlakaniphileyo bayangekile, khangela, balalile ilizwi leN; pho balenhlakanipho bani?

10

Ngakho omkabo ngizabanika abanye, amasimu abo kwabazakudla ilifa la bo ; ngoba kusukela komncinyane kuze kufike komkhulu bonke bayizihwaba zenzuzo embi, kusukela kumprofethi kuze kube kumpristi wonke wenza ngenkohliso.

11

Ngoba balipholise kancane inxeba lendodakazi yabantu bami, besithi: Ukuthula, ukuthula! khona kungelakuthula.

12

Baba lenhloni yini lapho sebenze amanyala? Hatshi, kababanga lanhloni lakanye, futhi kabakwazi ukuyangeka; ngakho bazakuwa phakathi kwabawayo; ngesikhathi sokuhanjelwa kwabo bazawiselwa phansi, itsho iN.

13

Isibili ngizabaqeda, itsho iN; kakuyikuba khona lengibanike khona kuzakwedlula kibo.

14

Sihlaleleni? Buthanani, ngoba sonile eNni.

15

Sa lindela ukuthula,

16

Ukuthimula kwamabhiza akhe kwezwakala lokugcwala kwalo, umuzi labahlala kiwo.

17

Ngoba khangelani, ngithumela phakathi kwenu izinyoka, itsho iN.

18

Ukududuzwa kwami kusosizini, inhliziyo yami iphelelwa ngamandla kimi.

19

Khangelani, ilizwi lokukhala kwendodakazi yabantu bami livela elizweni elikhatshana. ngokuyize kwabezizwe?

20

Isivuno sidlulile, ihlobo liphelile, kanti thina kasisindiswanga.

21

Ngokwephuka ukumangala okukhulu kungibambile.

22

Kakulabhalisamu yini eGileyadi?

Zulu Bible
Public Domain: No Info