Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Jeremiya 7

1

Ilizwi elafika kuJeremiya livela eNni lisithi:

2

Mana esangweni lendlu yeN umemezele khona lelilizwi uthi: Zwanini ilizwi leN, lina bonke bakoJuda, abangena kulamasango uku za khonza iN.

3

Itsho njalo yamabandla, uNkulunkulu wakoIsrayeli: Lungisani indlela zenu lezenzo zenu,

4

Lingathembi lina emazwini amanga okuthi: La alithempeli leN, ithempeli leN, ithempeli leN.

5

Ngoba uba lilungisisa lokulungisa izindlela zenu lezenzo zenu;

6

lingacindezeli

7

khona ngizalenza ukuthi lihlale kulindawo,

8

Khangelani, lina lithembela

9

Lizakweba, libulale, lifebe,

10

Beselisiza lime phambi kwami kulindlu, ebizwa ngebizo lami, lithi: Sikhululwe ukuze senze zonke lezizinengiso.

11

Indlu le, emehlweni enu yini? Khangelani, mina sengibonile, itsho iN.

12

Ngoba yanini khathesi endaweni yami

13

Khathesi-ke, ngoba lenzile yonke le imisebenzi, itsho iN, njalo ngikhulumile lani, ngivuka ngovivi ngikhuluma,

14

ngakho ngizakwenza kulindlu, ebizwa ngebizo lami, elithemba kiyo, lakundawo engayinika lina laboyihlo,

15

Njalo ngizalixotsha lisuke ebusweni bami, njengalokho ngaxotsha bonke abafowenu,

16

Ngakho wena ungabakhulekeli lababantu,

17

Kawukuboni yini abakwenza emizini yakoJuda lezitaladeni zeJerusalema?

18

Abantwana batheza inkuni, laboyise baphembe umlilo, labesifazana baxove inhlama,

19

Bathukuthelisa mina yini?

20

Ngakho itsho njalo iNkosi uJehova: Khangela, intukuthelo yami lolaka lwami kuzathululelwa kulindawo,

21

Itsho njalo yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli: Fakani iminikelo yenu yokutshiswa kanye lemihlatshelo yenu,

22

Ngoba kangikhulumanga kuboyihlo,

23

Kodwa ngabalaya le into ngisithi: Lalelani ilizwi lami,

24

Kodwa kabalalelanga, kabathobanga indlebe yabo; hatshi-ke phambili.

25

Kusukela osukwini oyihlo abaphuma ngalo elizweni leGibhithe kuze kube yilolusuku, ngithume kini zonke inceku zami, abaprofethi,

26

Kanti kabangilalelanga,

27

Ngakho uzakhuluma wonke lamazwi kibo, kodwa kabayikukuphendula.

28

Ngakho uzakuthi kibo: Lesi yisizwe esingalaleli ilizwi leN, uNkulunkulu waso, lesingemukeli ukulaywa; liqunyiwe emlonyeni waso.

29

Gela ngoba isalile yasidela isizukulwana solaka lwayo.

30

Ngoba abantwana bakoJuda benzile ububi emehlweni ami, itsho iN; babekile izinengiso zabo endlini

31

Bakhile-ke indawo eziphakemeyo lokungavelanga enhliziyweni yami.

32

Ngakho khangela, insuku ziyeza,

33

Lezidumbu zalababantu zizakuba yikudla kwenyoni zamazulu, ozazethusa.

34

Khona ngizakwenza

Zulu Bible
Public Domain: No Info