Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Jeremiya 49

1

Mayelana labantwana bakoAmoni labantu bakhe behlala emizini yayo?

2

Ngakho khangela, insuku ziyeza, itsho iN, lapho ngizakwenza ukuthi kuzwakale umkhosi wempi itsho iN.

3

Qhinqa isililo, Heshiboni,

4

Uzincomelani ngezihotsha? Isihotsha sakho siyageleza, ndodakazi ehlehlela nyovane,

5

Khangela, ngizakwehlisela phezu kwakho uvalo,

6

Kodwa emva kwalokho ngizabuyisa ukuthunjwa kwabantwana bakoAmoni, itsho iN.

7

Mayelana leEdoma, Inhlakanipho yabo isinyamalele yini?

8

Balekani,

9

Uba abavuni bamavini befika kuwe azaphanga aze anele?

10

Kodwa mina ngimhlubule uEsawu,

11

Tshiya izintandane zakho, mina ngizazilondoloza ziphila, labafelokazi bakho kabathembele kimi.

12

Ngoba itsho njalo iN: Khangela, labo okugwetshwa kwabo kwakungeyisikho ukunatha inkezo baza yi natha loku yi natha, Kawuyikuyekelwa ungelacala, kodwa isibili uzanatha.

13

Ngoba ngifungile ngami uqobo,

14

Ngizwile umbiko ovela eNni, lize limelane layo, lisukumele impi.

15

Ngoba khangela, ngizakwenza ube mncinyane phakathi kwezizwe, udeleleke phakathi kwabantu.

16

Ukwesabeka kwakho kukukhohlisile, ukuziqhenya kwenhliziyo yakho, wena ohlala ezingoxweni zamadwala, itsho iN.

17

IEdoma layo izakuba yinto eyesabekayo;

18

Njengokuchithwa kweSodoma leGomora,

19

Khangela, njengesilwane

20

Ngakho, zwanini icebo leN elicebe imelene leEdoma, lemicabango yayo eyicabange emelene labahlali beThemani: Isibili abancinyane bomhlambi bazabadonsa; isibili izachitha indawo yabo yokuhlala phezu kwabo.

21

Ngomsindo wokuwa kwabo umhlaba uyazamazama; ukukhala, umsindo wakho wezwakala eLwandle oluBomvu.

22

Khangela, uzakwenyuka

23

Mayelana leDamaseko.

24

IDamaseko

25

Kawutshiywanga njani

26

Ngakho amajaha awo azawela ezitaladeni zawo, itsho yamabandla.

27

Ngizaphemba-ke umlilo emdulini

28

Mayelana leKedari

29

Bazathatha amathente abo lemihlambi yabo,

30

Balekani, lizulazule kakhulu, lina bahlali beHazori, itsho iN; ngoba uNebhukadirezari inkosi yeBhabhiloni waceba icebo emelene lani, wacabanga umcabango emelene lani.

31

Sukumani, lenyuke limelene lesizwe esonwabileyo,

32

Lamakamela abo azakuba yimpango, lemihlambi yezifuyo zabo izakuba yimpango; njalo ngizabachithachitha kuyo yonke imimoya, a baphoselwe engonsini, ngilethe inkathazo yabo evela inhlangothi zonke zaso, itsho iN.

33

LeHazori izakuba yindawo yokuhlala yamakhanka,

34

Ilizwi leN elafika kuJeremiya umprofethi limelene leElamu ekuqaleni kokubusa kukaZedekhiya, inkosi yakoJuda, lisithi:

35

Itsho njalo yamabandla: Khangela, ngizakwephula idandili leElamu, induna yamandla abo.

36

Ngilethele iElamu imimoya emine evela emikhawulweni emine yamazulu, ngibahlakazele kuyo yonke leyomimoya;

37

Ngoba ngizakwenza abeElamu besabe phambi kwezitha zabo ngize ngibaqede.

38

Ngizamisa-ke isihlalo sami sobukhosi eElamu, ngichithe kuyo inkosi leziphathamandla, itsho iN.

39

Kodwa kuzakuthi ekucineni kwezinsuku itsho iN.

Zulu Bible
Public Domain: No Info