Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Jeremiya 47

1

Ilizwi leN elafika kuJeremiya umprofethi limelene lamaFilisti,

2

Itsho njalo iN: Khangela, amanzi azakhukhumala azakuba yisifula esikhukhulayo, akhukhule ilizwe lokugcwala kwalo, umuzi labahlala kiwo; labantu bazakhala, labo bonke abakhileyo belizwe bazaqhinqa isililo,

3

ngomsindo wokugidiza kwamasondo amabhizaakhe alamandla, ngenxa yokuyekethiswa kwezandla;

4

ngenxa yosuku oluzayo ukuchitha wonke amaFilisti,

5

Ubumpabanga sebufikile eGaza, kuze kube nini?

6

Hawu, nkemba yeN;

7

Ungathula njani, lapho iyilawulile? Imelene

Zulu Bible
Public Domain: No Info