Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Isaya 66

1

Itsho njalo iN: Amazulu ayisihlalo sami sobukhosi. Ingaphi leyondlu elizangakhela yona? Njalo ingaphi indawo yami yokuphumula?

2

Ngoba zonke lezizinto isandla sami sazenza.

3

Ohlaba inkabi unjeng obulala umuntu, lomphefumulo wabo uthokoza ngezinengiso zabo.

4

Lami ngizakhetha izigcono zabo.

5

Zwanini ilizwi leN, lina elithuthumela ngelizwi layo; bona-ke bazayangeka.

6

Ilizwi lomsindo elivela emzini, ilizwi elivela ethempelini, ilizwi leN elibuyisela izinzuzo ezitheni zayo.

7

Ingakahelelwa bayo, yabeletha owesilisa.

8

Ngubani o wakewezwa okunje? Ngubani o wakewabona izinto ezinje? Umhlaba uzakwenziwa uzale yini ngosuku olulodwa? Kumbe isizwe singabelethwa yini ngesikhathi sinye? Ngoba iZiyoni ithe ihelelwa, yazala abantwana bayo.

9

Mina ngizasondeza ekuzalweni, ngingazalisi yini? itsho iN. Ngizazalisa, besengivala yini? utsho uNkulunkulu wakho.

10

Thokozani kanye leJerusalema;

11

ukuze limunye ngobunengi bodumo lwayo.

12

Ngoba itsho njalo iN: Khangelani, ngizaqhelisa ukuthula.

13

Njengalowo unina amduduzayo.

14

Lapho libona lokhu , inhliziyo yenu izathokoza; lesandla seN sizakwaziwa ngasezincekwini zayo, njalo izakuba lolaka ngasezitheni zayo.

15

Ngoba khangela, izafika ngomlilo, lokukhuza kwayo ngamalangabi omlilo.

16

Ngoba ngomlilo langenkemba yayo.

17

Labo abazingcwelisayo, bazihlambulule ezivandeni, itsho iN.

18

Ngoba mina ngiyayaziimisebenzi yabo lemicabango yabo.

19

Ngizabeka-ke isibonakaliso.

20

Bazaletha-ke bephuma kuzo zonke izizwe bephezu kwamabhiza, langezinqola, langamathala, laphezu kwezimbongolo, laphezu kwezinyamazana ezilejubane, entabeni yami engcwele e Jerusalema, itsho iN, njengabantwana bakoIsrayeli beletha umnikelo ngesitsha esihlambulukileyo endlini yeN.

21

Ngizathatha-ke lakubo babe ngabapristi njalobabe ngamaLevi, itsho iN.

22

Ngoba njengamazulu amatsha lomhlaba omutsha lebizo lakho kuzakuma.

23

Kuzakuthi-ke izakuzakhonza phambi kwami, itsho iN.

24

Bazaphuma-ke, babone izidumbu zabantu kuyo yonke inyama.

Zulu Bible
Public Domain: No Info