Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Isaya 65

1

Ngadingwa yilabo abanga ngi celanga.

2

Ngelule izandla zami;

3

abantu abangithukuthelisayo;

4

abahlala emangcwabeni e migan winiyabo.

5

Abathi: Xeka wena usuku lonke.

6

Khangela, kubhaliwe phambi kwami,

7

iziphambeko zenu.

8

Itsho njalo iN: Njengewayini elitsha.

9

Njalo ngizaveza inzalo ivela kuJakobe, lakoJuda, lenceku zami zihlale khona.

10

Njalo iSharoni, eyabantu bami abangidingayo.

11

Kodwa lina elidela iN.

12

Ngakho ngizalimisela inkemba, njalo lonke lizakhothamela ukuhlatshwa; ngoba ngalibiza, kodwa kaliphendulanga.

13

Ngakho itsho njalo iNkosi uJehova: Khangela, izinceku zami, kodwa lina lizayangeka;

14

khangela, inceku zami zizahlabela ngenxa yokudabuka komoya.

15

Njalo lizatshiya ibizo lenu libe yisiqalekiso;

16

ukuthi lowo ozibusisa emhlabeni uzazibusisa, njalo ngoba zisithekile emehlweni ami.

17

Ngoba khangela, ngidala; okwakuqala kakusayikukhunjulwa, kumbe kuvele enhliziyweni.

18

Kodwa jabulani, lithokoze kuze kube laphakade, labantu bayo babeyinjabulo.

19

Ngizathokoza-ke ngeJerusalema lelizwi lokukhala.

20

Kusukela lapho kakusayikuba khona usane lwezinsuku, kumbe ixhegu elingagcwalisi insuku zalo; ngoba omutsha uzakufa eleminyaka elikhulu sizaqalekiswa.

21

Njalo bazakwakha izindlu, bahlale kuzo , badle izithelo zazo.

22

Kabayikwakha okwesikhathi eside.

23

Kabayikutshikatshikela ize kanye labo.

24

Kuzakuthi-ke bengakabizi, mina ngiphendule.

25

Impisi lewundlu, itsho iN.

Zulu Bible
Public Domain: No Info