Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Isaya 57

1

Olungileyo uyabhubha, njalo kakulamuntu o ku beka enhliziyweni ngaphambi kobubi.

2

Uzangena e kuthul eni . Bazaphumula emibhedenibakhe.

3

Kodwa lina sondelani lapha, madodana omthakathikazi.

4

Lidlala,

5

lizitshisa phakathi kwezihlahla zama-okhi?

6

Isabelo sakho siphakathi kw amatsheabutshelezi esifula; wona, wona ayinkatho yakho; njalo kiwo uthululele umnikelo wokunathwayo, waletha umnikelo wokudla. Ngizazisola ngalezizinto yini?

7

Phezu kwentaba ende lephakemeyo; ngitsho lapho wenyukela khona uku ya nikela umhlatshelo.

8

Langemva kwesivalo lensika yomnyango.

9

Waya enkosini khatshana, wazehlisela esihogweni.

10

Wadinwa, ngakho-ke kawuphelanga amandla.

11

Njalo wesaba bani watshaywa luvalo ngitsho kwasendulo, njalo mina ungangesabi?

12

Mina ngizamemezela ukulunga kwakho, lemisebenzi yakho; ngoba kakuyikukusiza.

13

Lapho ukhala, amaxuku akho kawakukhulule! Kanti umoya uzawaphephula wonke, ize liza wa thatha. Kodwa othemba kimi.

14

Azakuthi: Buthelelani, buthelelani, susani isikhubekiso endleleni yabantu bami.

15

Ngoba utsho njalo ophezulu lophakemeyo, ohlala ephakadeni, lokuvuselela inhliziyo yabadabukileyo.

16

Ngoba kangiyikulwisa kuze kube phakade.

17

Ngenxa yobubi bokufisa kwakhe; kodwa waqhubeka ehlubuka ngendlela yenhliziyo yakhe.

18

Ngizibonile izindlela zakhe, njalo ngizamsilisa.

19

Ngidala izithelo zezindebe.

20

Kodwa ababi banjengolwandle olutshukumayo; ngoba kalulakuphumula, lamanzi alo akhafula udaka lengcekeza.

21

Kakulakuthula, utsho uNkulunkulu wami, kwababi.

Zulu Bible
Public Domain: No Info