Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Isaya 52

1

Vuka, vuka.

2

Zithintithe usuke othulini ku zibopho zentamo yakho, ndodakazi ethunjiweyo yeZiyoni!

3

Ngoba itsho njalo iN: Lathengiswa.

4

Ngoba itsho njalo iNkosi uJehova: Abantu bami behlela eGibhithe esikhathini sendulo ukuhlala njengabezizwe khona, njalo iAsiriya yabacindezela ngaphandle kwesizatho.

5

Khathesi-ke, ngilani lapha, itsho iN, ukuthi abantu bami bathethwe ngeze? Labo abababusayo babenza baqhinqe isililo, itsho iN, lebizo lami.

6

Ngakho abantu bami bazalazi ibizo lami; ngakho ngalolosuku; khangela, yimi.

7

Zinhle kangakanani.

8

Ilizwi labalindi bakho! Bazaphakamisa ilizwi, bahlabele kakhulu kanyekanye, ngoba bazabona ilihlo ngelihlo, lapho izabuyisa iZiyoni.

9

Qhamukani ngentokozo.

10

yembule ingalo yayo engcwele imikhawulo yonke yomhlaba izabona usindiso lukaNkulunkulu wethu.

11

Sukani, sukani.

12

Ngoba kaliyikuphuma.

13

Khangela, inceku yami, iphakeme kakhulu.

14

Njengoba abanengi babethithibele ngawe kwakonakele kangaka, okwedlula loba nguwuphi, lesimo sayo okwedlula amadodana abantu.

15

Ngokunjalo izafafaza izizwe ezinengi, lalokho abangakuzwanga bazakuqedisisa.

Zulu Bible
Public Domain: No Info