Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Isaya 23

1

Umthwalo kwembuliwe kubo.

2

Thulani abachapha ulwandle.

3

Langamanzi amakhulu, inzalo yeShihori.

4

Woba lenhloni, Sidoni.

5

Njengasembikweni ngeGibhithe bazahelelwa ngombiko weTire.

6

Chaphelani eTarshishi.

7

Yiwo lo yini umuziwenu ojabulayo? Inyawo zawo zizawuthwalela khatshana uku ya hlala njengowezizwe.

8

Ngubani oweluleke lokhu ngeTire, omethesi womqhele, obathengisi bayo bayiziphathamandla, obathengiselani bayo ngabadumileyo emhlabeni?

9

yamabandla ikucebisile lokhu, ukonakalisa ukuzigqaja kodumo bonke abadumileyo bomhlaba.

10

Dabula ilizwe lakho njengomfula.

11

Yelulele isandla sayo phezu kolwandle, inyikinye imibuso; ilayezile imelene leKhanani, ukuchitha inqaba zayo.

12

Yasisithi: Kawusayikuphinda ujabule, ntombi emsulwa ecindezelweyo, ndodakazi yeSidoni; eKhithimu sukuma uchaphe; lakhona kakuyikuba lokuphumula kuwe.

13

Khangela ilizwe lamaKhaladiya.

14

Qhinqani isililo, mikhumbi yeTarshishi, ngoba inqaba yenu ichithekile.

15

Kuzakuthi-ke ngalolosuku iTire ikhohlakale okweminyaka engamatshumi ayisikhombisa.

16

Thatha ichacho, uhlabele ingoma ezinengi, ukuze ukhunjulwe.

17

Kuzakuthi-ke ekupheleni kweminyaka engamatshumi ayisikhombisa layo yonke imibuso yomhlaba phezu kobuso bomhlaba.

18

Lokuthengiselana kwayo lokuqatshwa kwayo kuzakuba yibungcwele eNni, babe lezigqoko ezinhle.

Zulu Bible
Public Domain: No Info